Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

Krajské volby budou v říjnu

Rozhodnutím prezidenta republiky byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016.

Občané mohou hlasy odevzdat ve svém volebním okrsku, případně si mohou požádat o vydání voličského průkazu. Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.

„Ten se vydává pouze občanům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje. Žádost o vydání tohoto průkazu je možné podat osobně u příslušného obecního úřadu nejpozději do 5. října 2016 nebo písemným podáním doručeným nejpozději do 30. září 2016. Písemné podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem voliče či v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,“ říká vedoucí správního odboru Jan Kostík.

Zdroj: www.c-budejovice.cz