Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / červen 20

Poznámky z červnového jednání krajských zastupitelů, na kterém se až na výjimky nikdo neskrýval za obličejovými hadříky, vám tradičně přináší člen Rady Jihočeského kraje Ivo Moravec. Program jednání naleznete na krajském webu.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Schválili jsme účetní závěrku a závěrečný účet Jihočeského kraje za minulý rok. Výsledkem hospodaření za rok 2019 je vykázaný přebytek ve výši 63 766,54 tis. Kč. Rozdíl oproti schodku schváleného rozpočtu činí 552 823,24 tis. Kč, resp. 1 070 582,55 tis. Kč proti upravenému rozpočtu.
Jihočeský kraj tak na konci roku 2019 disponoval celkovým zůstatkem prostředků na účtech, fondech a pokladně 2 731 016 836,58 Kč (snížení o 87 752 232,34 Kč oproti 246 423 471,01 Kč v roce 2018). Ke stejnému datu bylo na termínovaných vkladech deponováno celkem 303 836 910,00 Kč a na depozitním účtu byla vykazována částka 3 399 282,62 Kč, takže celkový zůstatek veškerých finanční prostředků kraje byl 3 038 253 029,20 Kč (navýšení o 63 122 033,81 Kč oproti stavu 2 975 130 995,39 Kč na konci
roku 2018).
V roce 2002 byly příjmy ze sdílených daní 900 000 000 Kč. V roce 2019 to je 6 640 000 000 Kč.
Kapitálové výdaje ve výši 3 714 525,87 tis. Kč byly k 31. 12. 2019 čerpány na 89,18% platného rozpočtu.
Podíl pohledávek na rozpočtu kraje – 0,67%.
Podíl závazků na rozpočtu kraje – 1,05%.
Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje – 0,00 %.
Jak je vidět z čísel, kraj na tom není nejhůř.

ASOCIACE KRAJŮ
Vzali jsme na vědomí info z jednání asociace krajů. Na společném jednání představitelů krajů se diskutovalo o tom, že k 2 mld. Kč příspěvku na opravy silnic II. a II. tříd ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), které přislíbil premiér Andrej Babiš, budou kraje požadovat od státu přidat ještě 2 mld. Kč navíc. Na další avizované 4 mld. Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nedosáhne mimo jiné Karlovarský kraj. V souvislosti s množstvím potřebných oprav a rozsahu silniční sítě by finance nestačily ani Středočeskému kraji. Hejtmani oběma krajům vyšli vstříc a chtějí zohlednit oba regiony i v konečném rozhodnutí o financích, které nakonec kraje od státu a z EU získají.
V průběhu společného jednání premiér Babiš uvedl, že by kraje měly co nejvíce investovat v zájmu oživení ekonomiky. Stát nabízí 4 mld. Kč z IROP v r. 2020, ze SFDI by kraje dostaly 2 mld. Kč. Na videokonferenci došlo mezi hejtmany ke shodě, že čerpání prostředků z IROP není kvůli podmínkám tohoto programu pro všechny kraje dostupné či dostatečné.
Hejtmani pověřili Jiřího Běhounka, 1. místopředsedu Rady Asociace krajů ČR a hejtmana Kraje Vysočina, k jednání o dalších 2 mld. Kč ze SFDI v r. 2020. Tož uvidíme, kolik těch miliard nakonec „přiteče“ a na co bude možné „čerpat“.

NADACE JIHOČESKÉ CYKLOSTEZKY
Prošla jen část individuální dotace ve výši 800 000 Kč pro Nadaci Jihočeské cyklostezky (NJC). 1 350 000 Kč nebylo schváleno. Pro bylo jen 26 zastupitelů.
Předmět neschválené dotace jsou: náklady na podporu cyklistiky a cykloturistiky v Jihočeském kraji v roce 2020, náklady spojené s údržbou, zkvalitňováním, rozvojem a výstavbou nových cyklistických tras a cyklostezek – účast na projektech, projekční práce, přípravné dokumenty a jiné strategické dokumenty, údržba a rozvoj cyklodopravního značení či doprovodných aktivit, podpora pořádání cykloturistických akcí v regionu formou Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky, náklady spojené se zajištěním dopravy účastníků „Uzavírání sezóny“, náklady na údržbu a rozšíření cykloportálu Jihočeského kraje – GIS prostředí pro správu dat NJC, náklady spojené s marketingem cykloturistiky. Bude opětovně projednáno na zářijovém jednání krajského zastupitelstva.
Nadace Jihočeské cyklostezky se stará o více než 5 000 km cyklistických tras v celém Jihočeském kraji. Kromě menších cyklotras se stará i o páteřní trasy – Vltavskou, Otavskou, Lužnickou, Zlatou stezku nebo třeba evropskou mezinárodní dálkovou trasu sledující linii tzv. “Železné opony” od Barentsova až po Černé moře – Eurovelo 13.
Nadace se kromě údržby věnuje i plánování a přípravě podkladů pro nové trasy. Zatím poslední je plánování dálkové trasy ze západu na východ jižních Čech s napojením na cizinci velmi oblíbenou trasu Praha – Vídeň. Půjde o spojení z oblasti Blatenska, přes Písecko až do České Kanady a dále.
Nadace Jihočeské cyklostezky se také stará o různé vybavení odpočinkových míst, dotačními programy podporuje v rámci cyklo akcí místní podnikatele a nyní plánuje i nový cyklo-portál, který zvýší komfort plánování cyklovýletů po celém Jihočeském kraji.
Na minimálně jednodenní cyklo-dovolenou míří na jih Čech přes 2 miliony turistů ročně, z toho jen na cyklostezku z Českých Budějovic na Hlubokou nad Vltavou vyjelo v minulém roce přes 311 tisíc cyklistů.
V roce 2019 byl uskutečněn projekt s názvem Koncepce rozvoje cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji pro období 2021-2027. Výstupem projektu je strategický dokument „Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji pro období 2021-2027. Jedná o ucelený dokument, který bude sloužit pro plánování aktivit, rozvoje sítě cyklostezek a cyklotras v Jihočeském kraji, a to nejen pro Nadaci Jihočeské cyklostezky, která plní roli krajského cyklokoordinátora, ale i pro další aktéry podílející se na této problematice. Tento materiál plynule navazuje na cyklogenerel pro uplynulé období.

LETIŠTĚ
Prošel úplatný převod 10 kusů akcií společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a.s., o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, tedy celkem 1 000 000,- Kč, vlastněné statutárním městem České Budějovice za polovinu účetní hodnoty společnosti dle účetní závěrky učiněné ke dni 31. 12. 2019, tj. za cenu 6 496 500,- Kč.
Dosud proinvestovány takřka 2 miliardy Kč. Majetek letiště v účetní hodnotě 6 miliard korun. Pro hlasovalo 33 jihočeských zastupitelů.
Město bude mít v dozorčí radě společnosti zajištěno jedno místo. Jihočeský kraje by měl důkladně zvážit základní možnosti dalšího vývoje společnosti. První možností je dále pokračovat v projektu letiště, byť za dále ztížených podmínek. Druhým přístupem je rozhodnutí o ukončení projektu letiště. Tato otázka je výsostně politickou otázkou, která musí odrážet vůli hlavního investora projektu a jednoho ze stávajících akcionářů k naplňování dosavadní vize zprovoznění letiště pro osobní a/nebo nákladní dopravu.
Původní závěry o soběstačnosti letiště v krátkém časovém horizontu se ukázaly jako liché, což ovšem neznamená, že by projekt letiště musel být utopií nebo nerealizovatelným záměrem. Je nepochybné i s ohledem na současný vývoj, že Jihočeský kraj bude muset letiště dotovat ještě poměrně dlouhou dobu, pokud se nerozhodne k následnému prodeji či
propachtování letiště a propachtování nemovitého majetku na letišti. Strategickým je majetek, který Jihočeský kraj v rámci letiště vlastní a který skýtá mnohé přísliby do budoucna ať již s letištěm nebo bez něj. Zájem společnosti Accolade o jednání s Jihočeským krajem na téma letiště údajně stále trvá.
Následně se ještě muselo schválit rozpočtové opatření, neboť na úplatný převod akcií v rozpočtu nebyly peníze. I to nakonec prošlo – 30 hlasů pro.

PODPORA PRO POST BELLUM, VOLEJBALISTY A VODÁKY
Podpořili jsme:
= POST BELLUM, o.p.s., 100 000 Kč na projekt „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj na dokumentaci pamětníků v roce 2020“;
= Volejbalový klub České Budějovice, 1 000 000 Kč na „Účast VK Jihostroj České Budějovice v CEV Champions League Volley 2019/2020“;
= SK Vodní slalom České Budějovice, z. s., 3 000 000 Kč na realizaci projektu „Rozvoj Areálu Lídy Polesné – 3. etapa: Výstavba sociálního zařízení a zázemí vodáckého areálu“.

ARPIDA
Pomůžeme Arpidě 900 000 Kč s projektem Modulární stavba pro sociálně terapeutické dílny centra.
V současné době využívá sociálně terapeutické dílny 21 osob s těžkým tělesným a kombinovaným postižením, převážně z Českých Budějovic a okolí. Žadatel má ve svém dlouhodobém plánu záměr výstavby nového vhodného objektu pro tuto službu. Na dobu realizace výstavby se proto snažil najít dočasné a vhodné prostory. Nabízeny byly různé lokality, jejich stav však předpokládal další značné investiční náklady, které by s ohledem na dočasnost řešení byly využity neefektivně. Organizace se proto rozhodla pro montovanou stavbu ze speciálních kontejnerů, která by byla umístěna přímo v areálu centra Arpida. Již bylo zajištěno vhodné místo a připojení na současnou infrastrukturu.
Toto řešení by bylo využito do doby ukončení výstavby nového objektu sociálně terapeutických dílen na dobu minimálně 5 let, poté by stavba byla využita pro zajištění pomocných prostor pro hipoterapii.
Celkové náklady projektu činí 2 884 699 Kč, z toho samotná stavba 2 509 699 Kč. Část nákladů ve výši 1 700 000 Kč již poskytlo město České Budějovice a částka ve výši 205 000 Kč byla uhrazena z vlastních zdrojů žadatele.

DOTAČNÍ PROGRAMY
Projednali a rozdělili jsme veřejné finance v rámci následujících dotačních programů:
Podpora a rozvoj protidrogové politiky / 7 000 000 Kč;
Podpora rodinné politiky / 1 500 000 Kč;
Podpora cestovního ruchu / 7 000 000 Kč (necelých);
Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje / 6 000 000 Kč;
Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí JčK / 6 000 000 Kč;
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže / 50 000 000 Kč;
Podpora školství / 2 500 000 Kč;
Podpora vzdělávání lékařů / 635 000 Kč;
Zřizování nových oplocenek / 1 230 200 Kč (na rok 2020 je vyčleněno celkem 10 000 000 Kč).

VZDĚLÁVÁNÍ
Schválili jsme realizaci dvou projektů „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje II a III“. Z názvu projektů nelze nic odvodit. Jde o peníze z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, které půjdou do škol.
Jedná se mimo jiné o: podporu polytechnického vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí nebo rozvoj podnikavosti a kreativity na středních školách.
Celkové výdaje obou projektů jsou 57 000 000 Kč + 95 000 000 Kč.
Celková finanční alokace výzvy pro všechny kraje činí 3,65 mld. Kč, maximální částka dotace pro Jihočeský kraj byla stanovena na 226 797 000,- Kč, čili mohli jsme mít na vzdělávání i více než žádáme. Tato částka vychází z počtu žáků a studentů v denních formách vzdělávání ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatoří v Jihočeském kraji. Výdaje projektu jsou hrazeny z 85 % z prostředků Evropské unie, z 10 % prostředků státního rozpočtu, zbylých 5 % má povinnost uhradit kraj. V rámci rozpočtu bude možné čerpat max. 20 % investičních nákladů.
Není stanovena udržitelnost projektových aktivit, pouze 3letá udržitelnost pořizovaného majetku, která začíná pořízením majetku a je možné ji naplnit využíváním majetku v běžné výuce.

KRAJSKÉ SILNICE
Byl schválen „Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje“ – aktualizace pro rok 2020.
V souvislosti se snahou vyvážit rozvoj a výdaje do silniční infrastruktury kraje nechal krajský úřad zpracovat v roce 2011 strategický materiál „Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje“. Pro každý rok se zpracovává aktualizace. Mapové podklady znázorňující stav silnic na páteřní a základní síti v Jihočeském kraji byly již aktualizovány pro rok 2020 a jsou dostupné na Geoportálu Jihočeského kraje. V roce 2019 byly provedeny opravy (modernizace) komunikací na krajské silniční síti včetně základní a páteřní v celkové délce 144,5 km za více než 560 mil. Kč.

Na závěr v diskusi vystoupil jen místostarosta obce Paseky na Písecku. Žádá o urychlenou přípravu obchvatu obce slíbeného hejtmanem už před 10 lety. Někteří řidiči při průjezdu obcí jezdí „jako prasata“.
Smutním po pánech Kozelkovi a Sámkovi.

Další a poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním období je naplánované na čtvrtek 10. září.

S pozdravem a přáním klidného (přiměřeně deštivého) léta
Ivo Moravec