Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / duben 19

Ve čtvrtek 11. dubna se konalo již 20. zasedání krajského zastupitelstva. Program a projednávané materiály najdete zde. Nadto přinášíme krátký postřeh z jednání. Sepsal ho pro vás náš krajský radní Ivo Moravec.

Jednání začalo v 10 hodin. Jen pár zastupitelů bylo omluveno. Po dvou z koalice a opozice.

Projednali jsme návrh vymezení zonace území Národního parku Šumava. Vzali jsme na vědomí informaci o projednávání návrhu zonace Národního parku Šumava a návrhu vymezení klidových území v Národním parku Šumava a odsouhlasili postup Rady Jihočeského kraje při projednávání návrhu zonace Národního parku Šumava a návrhu vymezení klidových území v Národním parku Šumava. Rada Jihočeského kraje přijala na svém zasedání dne 28. 3. 2019 usnesení, ve kterém nesouhlasila s návrhem vymezení zón ochrany přírody a s projednávaným návrhem vymezení klidových území v Národním parku Šumava a uložila zástupci Jihočeského kraje  v Radě Národního parku Šumava nesouhlasit s návrhem zonace a požadovat odklad rozhodnutí MŽP o rozsahu zonace po vyhodnocení gradace kůrovců za rok 2019. Současný návrh Správy NP týkající se plošného zastoupení jednotlivých zón bude projednáván v tomto rozsahu: zóna přírodní zaujímá 27,7 % rozlohy území NP, zóna přírodě blízká zaujímá 24,6 % rozlohy území NP, zóna soustředěné péče zaujímá 46,6% rozlohy území NP, zóna kulturní krajiny zaujímá 1,2 % rozlohy parku. / PRO zvedlo ruku 43 zastupitelů.

Podpora Nadace Jihočeské cyklostezky finanční sumou ve výši 2 150 000 Kč. Dotazy směřovaly k možnému překryvu činností s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. Dotace je cílena na rozvoj cyklistiky a cykloturistiky v Jihočeském kraji v roce 2019, na náklady spojené s údržbou, zkvalitňováním, rozvojem a výstavbou nových cyklistických tras, podporu pořádání cykloturistických akcí v jihočeském regionu, náklady na údržbu a rozšíření cykloportálu. / PRO 41 hlasy.

Vyslechli jsme zprávu o dosavadní činnosti obchodní společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. Níže je pár souhrnných čísel:

Základní údaje za celou skupinu nemocnic
Přehled investic za celou skupinu nemocnic v období 2016 až 2018
Odsouhlasili jsme pravidla a vyhlásili Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2019 s alokací 42 701 409 Kč. Program je určen na podporu sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb  Jihočeského kraje pro období 2019 – 2021 a jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji  pro období 2019 – 2021, dále sociálních služeb, kterým bylo vydáno Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností. / PRO všichni přítomní.
Podpořili jsme individuální dotace z oblasti sportu:
2 000 000 Kč – Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje,
3 000 000 Kč – SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s.,
1 750 000 Kč – FC Táborsko z.s.,
6 000 000 Kč – HC České Budějovice, z.s.,
1 000 000 Kč – HC České Budějovice,
270 000 Kč – Jihočeská krajská organizace ČUS.
Schválili jsme rozdělení finančních prostředků v následujících dotačních programech:
  1. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2019 – 3 040 000 Kč
  2. Dotační program Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury, 1. výzva pro rok 2019 – 1 500 000 Kč
  3. Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2019 – 7 000 000 Kč
  4. Dotační program Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro rok 2019 – 3 040 000 Kč
  5. Dotační program Jihočeského kraje Podpora školství, 1. výzva pro rok 2019 – 4 500 000 Kč
  6. Dotační program Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1.výzva pro rok 2019 – 30 000 000 Kč
  7. Dotační program Jihočeského kraje Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 – 1 800 000 Kč
  8. Dotační program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2019 – 6 756 630 Kč
  9. Dotační program Jihočeského kraje Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 – 1 000 000 Kč
  10. Dotační program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2019 – 32 000 000 Kč
  11. Dotační program Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2019 – 3 595 000 Kč
  12. Dotační program Jihočeského kraje Podpora lyžařských výcvikových kurzů, 1. výzva pro rok 2019 – 1 081 870 Kč
  13. Dotační program Jihočeského kraje Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve, 1. výzva pro rok 2019 – 700 000 Kč
  14. Dotační program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2019, 1. výzva pro rok 2019 – 8 500 000 Kč
  15. Dotační program Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2019 – 12 000 000 Kč
  16. Dotační program Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2019 – 14 000 000 Kč
  17. Dotační program Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, 1. výzva pro rok 2019 – 1 500 000 Kč
  18. Dotační program Jihočeského kraje Podpora rodinné politiky Jihočeského kraje (Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti), 1. výzva pro rok 2019 – 2 500 000 Kč
  19. Dotační program Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2019 – 28 301 000 Kč
  20. Dotační program Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, 1. výzva pro rok 2019 – 8 200 231 Kč
  21. Dotační program Jihočeského kraje Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 – 109 999 000 Kč

Projednali jsme žádost Krajské sítě environmentálních center Krasec, z. s., o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 800 000 Kč na činnost v roce 2019. Krasec působí v Jihočeském kraji od roku 2007. Jedná se o síťovou organizaci, která na území kraje sdružuje organizace za účelem poskytování služeb veřejnosti v oblasti EVVO. Ke dni 1. 1. 2019 Krasec sdružoval 17 organizací, z toho 14 nestátních neziskových organizací, 2 zřizované krajem (Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, Dům dětí a mládeže Strakonice) a 1 Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod (MEVPIS) ve Vodňanech při Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. / Nakonec přes výtky řady zastupitelů k činnosti Krasce bylo schváleno 30 hlasy.

Potvrdili jsme Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě dálnice D3, D4 a stavbách souvisejících s D3 a D4. Memorandem se deklaruje vzájemná snaha o součinnost s cílem urychlení přípravy a následné výstavby dálnic D3, D4 a staveb souvisejících s dálnicemi s D3 a D4. Zúčastněné strany se budou vzájemně informovat o stavu přípravy svých staveb a operativně zajišťovat řešení identifikovaných problémů.  Stěžejním úsilím smluvních stran tohoto memoranda je snaha urychlit přípravu dálnic D3 a D4, aby v důsledku, došlo ke zkrácení doby nutné pro projednání a vydání územních rozhodnutí a následně i zkrácení doby pro vydání stavebního povolení na stavbu dálnic D3 a D4. / PRO 40 zastupitelů.

Vzali jsme na vědomí informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2018.
Rozpočet na rok 2018 byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy 15 260 039 800 Kč, celkovými výdaji 16 634 123 100 Kč a schodkem ve výši 1 374 083 300 Kč. Ke krytí schodku bylo spolu s financováním přitom schváleno zapojení finančních prostředků z minulých let, deponovaných na účtech účelových fondů kraje v úhrnném objemu 1 374 090 700 Kč (z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 1 287 132 010 Kč). Po provedení veškerých rozpočtových opatření, došlo k navýšení celkových příjmů schváleného rozpočtu o 844 973 300 Kč a navýšení celkových výdajů o 657 288 750 Kč. Tyto rozpočtové změny měly ve svém konečném důsledku dopad do záporného salda schváleného rozpočtu, který se projevil jeho snížením o 187 684 540 Kč. Dle upraveného rozpočtu na konci roku se tak předpokládal maximální povolený schodek na rok 2018 na úrovni 1 186 398 760 Kč. Rozpočtové hospodaření Jihočeského kraje podle stavu k 31. 12. 2018 vykazuje skutečný schodek ve výši 97 422 570 Kč.

Kapitálové výdaje (investice) ve výši 3 372 111 190 Kč byly k 31. 12. 2018 čerpány na 87,88 % upraveného rozpočtu. V minulém roce se investovalo nejvíce od vzniku krajů v roce 2000.

Jako každý rok touto dobou jsme schválili poskytnutí individuální dotace na rok 2019 pro Regionální agrární komoru Jihočeského kraje (1 900 000 Kč) a Jihočeskou hospodářskou komoru (1 900 000 Kč). / PRO 34 zvednutých rukou. S pokročilým časem zastupitelů postupně ubývalo.

Paní hejtmanka informovala o změně ve vedení budějovické nemocnice. Novým ředitelem českobudějovické nemocnice se stal Michal Šnorek.  Rozhodlo o tom v pátek 5. 4. 2019 představenstvo společnosti. Michal Šnorek nahradil Břetislava Shona, jenž z funkce na vlastní žádost odešel na konci března. Sedmatřicetiletý Šnorek vedl v nemocnici Úsek interních oborů. Vystudoval medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a management zdravotnických služeb na Vysoké škole ekonomické. Dlouhodobě je ve vedení Nemocnice České Budějovice a účastní se jednání představenstva i dozorčí rady. Před nedávnem v představenstvu nemocnice nahradil odstupujícího Břetislava Shona. Rozhovor s nastupujícím ředitelem již přinesl třeba Deník.

Po závěrečném vystoupení několika občanů jsme skončili kolem páté hodiny odpolední. Další jednání krajského zastupitelstva proběhne ve čtvrtek 23. května.