Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / květen 19

Ve čtvrtek 23. května se uskutečnilo 21. zasedání krajského zastupitelstva. Program a projednávané materiály najdete zde. Nadto přinášíme náš krátký postřeh z jednání. Sepsal ho pro vás náš krajský radní Ivo Moravec.

Program byl doplněn o několik bodů. Padl návrh opozice, aby byl zařazen bod týkající se podpory výletních cyklobusů. Platí, že i nadále bude letní cyklobusová doprava podporována. Ne však prostřednictvím individuálních dotací, ale transparentněji prostřednictvím dotačního programu. Alokováno je 5 000 000 Kč. V první výzvě byl strop dotace stanoven na 500 000 Kč. Pro druhou výzvu se předpokládá zvýšení horní hranice na 2 000 000 Kč. Dříve byla cyklobusová doprava podporována společností ČEZ, která se však rozhodla tuto bohulibou činnost již nepodporovat. Nakonec jsme se dohodli, že toto téma bude projednáno v rámci bodu Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje.

Koalicí byl k zařazení projednání zastupitelstvem navržen bod „Aktuální informace o projektu letiště České Budějovice“. Podpořeno bylo 44 hlasy, stejným počtem hlasů byl schválen celý program.

Po schválení programu vystoupil poslanec František Vácha s informací o problémech vzniklých v souvislosti s posledním výběrovým řízením na ředitele střední školy v Kaplici (Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice). Celý problém možná začal klíčit už v době optimalizace jihočeských středních škol, kdy došlo ke sloučení kaplického gymnázia a učiliště v roce 2005.

Schválili jsme zvýšení základního kapitálu na projekty pro nemocnice České Budějovice – přístrojové vybavení (14 800 000 Kč), Strakonice – e-government (400 000 Kč), Písek – přístrojová technika a infrastruktura/parkoviště (7 300 000 Kč + 22 000 000 Kč). K tomu jsme ještě odsouhlasili navýšení základního kapitálu nemocnic zejména v souvislosti s energetickými úsporami a krizovým řízením Strakonice (14 100 000 Kč), Jindřichův Hradec ( Kč), Prachatice (26 800 000 Kč), Tábor (25 800 000 Kč), Dačice (6 400 000 Kč), a Český Krumlov (52 400 000 Kč – rekonstrukce LDN a investice související s energetickými úsporami) .

Pro mě osobně důležitým hlasováním bylo schválení poskytnutí individuální investiční dotace pro Biologické centrum AV ČR, ve výši 3 000 000 Kč na podporu projektu nazvanému „Příprava revitalizace infrastruktury Biologického centra AV ČR“. Jedná se o peníze potřebné na komplexní přípravu stavebně-investiční akce, jejímž cílem je investice do novostaveb, technického zhodnocení stávajících nemovitostí, investice do inženýrských sítí a technického zajištění budov, tak i na částečné dovybavení odborných výzkumných pracovišť Biologického centra AV ČR, pořízení a upgrade přístrojové infrastruktury a start-up odborné aktivity. Celkové finanční náklady strategického projektu, který bude realizován v několika etapách v následujících 10 až 12 letech, se pohybují v rozsahu 2,5 až 3 miliardy Kč. Pro hlasovalo 32 krajských zastupitelů i zastupitelek.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje uložilo zastupiteli Janu Zahradníkovi nehlasovat na jednání Rady NP Šumava pro návrh nové zonace národního parku z toho důvodu, že dosud nebyla zonace řádně projednána.

Posvětili jsme úpravu financování projektu „Jižní Tangenta České Budějovice – 1. etapa“: způsobilé výdaje ve výši 300 000 000,00 Kč s DPH, z toho 10 % kofinancování 30 000 000,00 Kč s DPH a 90 % předfinancování 270 000 000,00 Kč s DPH. Celkové nezpůsobilé výdaje 470 164 521,76 Kč s DPH. Celkové výdaje na výstavbu 1. etapy Jižní tangenty činí 770 164 521,76 Kč s DPH. Jižní tangenta je důležitou dopravní stavbou, která uleví dopravní zátěži v Českých Budějovicích. V současnosti jsou všechny silnice I. a II. třídy vedeny průtahem přes centrální části města, kde vlivem dopravní zátěže a kongescí dochází kromě dopravních komplikací také k výraznému zhoršování životního prostředí. Pro řešení problému a odlehčení základního skeletu je nezbytné založení soustavy souběžných odlehčovacích tras silnic tak, aby následně mohlo dojít k posílení městského charakteru stávajících komunikačních os a k zachování udržitelné dopravy na těchto trasách. Proto je nutné systematicky a důsledně připravovat výstavbu silničních přeložek. Novostavba silnice Jižní tangenta – II/143 souvisí se stavbou dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín a její realizací dojde k výraznému snížení intenzity dopravy v intravilánu města. Investorem celé této přeložky je výhradně Jihočeský kraj.

Schvalovali jsme výběr projektů z prvních výzev dotačních programů jako například Bílá stopa, Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu, Podpora filmových pobídek, Podpora nových oborů na vysokých školách, Podpora venkovských prodejen (nový program pro rok 2019), Rozvoj hospodářsky slabých oblastí, Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020, Podpora rekreační dopravy, Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje nebo Podpora činnosti mikroregionů. Na jednání rady kraje jsem požádal, aby se u konkrétních opatření dotačních programů, kde nebyla žádná žádost, tyto již po zvážení v příštím roce nevypisovaly a naopak se navýšila alokace tam, kde je převis a kde má finanční pomoc opodstatnění jako je například dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje nebo dotační program Jihočeského kraje Bílá stopa, který je zaměřen na podporu zajištěnosti předsezónní úpravy lyžařských běžeckých tras. O důležitosti některých dotačních programů pro rozvoj kraje si dovolím pochybovat. Řešením by mohla být změna přístupu k Programu rozvoje Jihočeského kraje. Vybrané projekty v dotačních programech prošly 39 hlasy. Filmové pobídky byly staženy.

Zastupitelstvo kraje vzalo na vědomí aktuální informace o projektu rozvoje letiště České Budějovice. Kompletní a komplexní info naleznete zde. Před zastupitele předstoupili pánové Robert Kala (náměstek ředitele letiště) a letištěm najatý odborník na marketing Dieter Pammer. Materiál byl vzat na vědomí 28 hlasy.

Další jednání krajského zastupitelstva proběhne ve čtvrtek 27. června.