Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / květen 20

Poznámky z covidového zasedání krajského zastupitelstva připravil krajský radní za klub PRO JIŽNÍ ČECHY Ivo Moravec.

Krajští zastupitelé se téměř v plném počtu sešli v našem oblíbeném městském kulturáku zvaném Metropol. Každý jsme měli svůj stolek, dezinfekci, jídlo pod ochrannou folií a ochranný obličejový hadřík.

Program jednání byl schválen 52 hlasy.

Paní hejtmanka informovala o jednání Rady Asociace krajů.
Celkem 8 miliard korun budou požadovat vzhledem k vzniklé ekonomické situaci hejtmani českých a moravských krajů od státu pro letošní a příští rok na opravy silnic II. a III. tříd. Na vládu se také Asociace krajů ČR obrátí kvůli kompenzaci ztrát ve veřejné dopravě.

Byli jsme informování o čerpání financí na řešení krizové situace z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Aktuální stav současné rozpočtové alokace krizové rezervy kraje je 215 milionu Kč:
5 milionů Kč v rozpočtu kraje na rok 2020 + navýšení z rozpočtové rezervy kraje ve výši 20 milionů Kč (RO 1/H) a dvojí navýšení z Fondu rozvoje a rezerv ve výši 80 milionů Kč (RO 2/H) a 100 milionů Kč (RO 3/H).
Na základě žádosti ze dne 23. 3. 2020 obdržel Jihočeský kraje od Ministerstva financí 10 milionů Kč ze Všeobecné pokladní správy.

Projednali a schválili jsme zvýšení základního kapitálu jihočeských nemocnic.
Důvodem jsou vlastní investice nebo investiční projekty podané do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020, zejména na modernizaci přístrojového vybavení pro specializovanou medicínskou péči, zvýšení kyberbezpečnosti, modernizace bezpečnosti ICT, posilování aplikací v oblasti informační a komunikační technologie nebo rekonstrukce nemocničních pavilonů i jednotlivých oddělení.

Schválili jsme poskytnutí dotace ve výši 5 100 000 Kč na zajištění lékařských pohotovostních služeb v rámci doplňkové sítě v Jihočeském kraji pro rok 2020.

Zelenou dostaly projekty modernizace krajských silnic II. třídy. Souhrnné celkové náklady všech projektů činí 283 milionů korun.

Pro Budějovice je důležitá podpora stavby přeložky silnic II/156 a II/157 – 5. etapa. Projekt představuje novostavbu přeložky silnice II. třídy II/157 na území města České Budějovice a obce Srubec. Realizací projektu bude vybudováno celkem 327 m nové komunikace II. třídy, prostřednictvím které dojde k propojení uvedené silnice s dálnicí D3.
Projekt řeší území s ohledem na vazby automobilové dopravy, pěších i cyklistů. Projekt je nastaven jako jednoetapový s termínem ukončení k 30. 9. 2021. Je možné, že stavební realizace bude přesunuta do roku 2022 z důvodu zdržení probíhajících stavebních prací na dálnici D3.

Projednali jsme poskytnutí hromady dotací v rámci řady krajských dotačních programů, od podpory paliativní péče, přes podporu sportu, podporu práce s dětmi a mládeží, podporu kultury a kulturního dědictví, podporu oprav a rekonstrukcí místních komunikací, po dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury zřizování nových oplocenek.
I po krácení dotačních peněz zůstává v dotačním balíku Jihočeského kraje 277 750 000 Kč, druhá nejvyšší částka od vzniku krajů.
V košaté debatě ekonomický náměstek Jaromír Novák také pravil, že na odkup podílu města ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, a. s., Jihočeským krajem můžeme zapomenout.

Zastupitelé souhlasili s individuální dotací pro Jihočeské divadlo ve výši 2 miliony Kč na realizaci divadelní sezony Jihočeského divadla v roce 2020. S ohledem na nepříznivou situaci vlivem koronavirové krize bylo radou města ČB, jakožto zřizovatele Jihočeského divadla, přijato usnesení o zrušení sezony na Otáčivém hledišti v roce 2020.
Zároveň tímto dopisem požádal o přesměrování finančních prostředků určených v rámci individuální dotace pro podporu divadelní sezony na Otáčivém hledišti v ČK na divadelní sezonu Jihočeského divadla v ČB.
A divadlu se, zvlášť v této době, budou tyto peníze velmi hodit.

Vzali jsme na vědomí informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje za rok 2019.
Rozpočet na rok 2019 byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy 17 943 735 900 Kč,
celkovými výdaji 18 432 792 600 Kč a schodkem ve výši 489 056 700 Kč. Ke krytí schodku bylo spolu s financováním přitom schváleno zapojení finančních prostředků z minulých let, deponovaných na účtech účelových fondů kraje v úhrnném objemu 489 056 700 Kč (z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 346 918 570 Kč).
Po provedení veškerých rozpočtových opatření došlo k navýšení celkových příjmů schváleného rozpočtu o 547 701 990 Kč a navýšení celkových výdajů o 1 065 461 300 Kč.
Tyto rozpočtové změny měly ve svém konečném důsledku dopad do záporného salda schváleného rozpočtu, který se projevil jeho zvýšením o 517 759 310 Kč. Dle upraveného rozpočtu na konci roku se tak předpokládal maximální povolený schodek na rok 2019 na úrovni 1 006 816 010 Kč. Celkový zůstatek veškerých finančních prostředků kraje k 31. 12. 2019 činil 3 038 253 030 Kč.

Projednali jsme analýzu dopadu COVID-19 na cestovní ruch v Jihočeském kraji. V případě aktuálně pravděpodobné varianty budou dopady pro Jihočeský kraj následující:
a/ propad 3,4 miliardy Kč do veřejných rozpočtů,
b/ ztráta 4 200 pracovních míst v průběhu roku 2020 v sektoru cestovního ruchu,
c/ ztráta 9 700 pracovních míst v oboru cestovního ruchu a návazných oborů.
Aktuální výhled na 2. pololetí 2020 předpokládá:
a/ snížení přenocování zahraničních hostů o 90%, což znamená výpadek přenocování o 570 000,
b/ snížení počtu přenocování domácích turistů o 20%, tedy výpadek přenocování ve výši 445 000.
Navržena jsou dvě opatření:
1/ Programová motivace pro zachování návštěvnosti a tvorba důvodu pro návštěvu formou slevy na vstupném do krajem zřizovaných organizací v oblasti kultury > obsahem opatření je kompenzace 50% slevy na vstupném v organizacích zřizovaných v oblasti kultury pro návštěvníky, kteří se ubytují na dvě a více nocí na území Jihočeského kraje, rozpočtový rámec 9 500 000 Kč;
2/ Finanční motivace pro zvolení jižních Čech jako místo pro rodinnou dovolenou formou slevy na ubytování v penzionech a hotelích na území Jihočeského kraje > opatření je zaměřeno na přímé ovlivnění výběru místa pro dovolenou na 5 až 7 nocí, jako 30% sleva na ubytování, maximálně do výše 300 Kč na osobu a noc, rozpočtový rámec 30 000 000 Kč.
Uvidíme, jaký bude výsledek výše uvedených opatření.

Občané Kozelka a Sámek nepřišli.
Patrně alternativní prostor zvolený pro jednání krajského zastupitelstva shledali nedůstojným.

V šest jsme se rozešli.

Následující a také jedno z posledních jednání zastupitelstva v tomto volebním období by  mělo proběhnout ve čtvrtek 25. června.

Vzpomínám si, že jsem nedávno četl krátké pojednání, jehož jádrem bylo:
„Běda společnosti, která bezvýhradně naslouchá ekonomům. K ekonomům a dalším expertním skupinám by se mělo přistupovat jako k náboženským minoritám. Měly by být ochraňovány, měly by mít právo na svobodné vyjádření svého názoru, ale vždy, když mluví, je třeba brát jejich názory a návrhy s jistým odstupem, počítat s jistou rezervou a mít hlavu na správném místě“.
Platí i pro epidemiology.