Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / prosinec 19

Poznámky z posledního zasedání krajského zastupitelstva v roce 2019 (a současně 25. zasedání v aktuálním volebním období) připravil krajský radní za klub PRO JIŽNÍ ČECHY Ivo Moravec.

Koalice v počtu mínus jeden. Přítomno pouze 27 koaličních pánů a panen.

Stažen z projednávání bod týkající se žádosti o poskytnutí individuální dotace pro POST BELLUM, o.p.s., na projekt „Spolupráce Jihočeského kraje a Paměti národa Jihočeský kraj na dokumentaci pamětníků a na vzdělávací projekty v roce 2020“ ve výši 483 425 Kč. V navrženém rozpočtu na rok 2020 se počítá s 280 000 Kč na vzdělávací projektu.
Výše finančních prostředků určených na dokumentaci pamětníků bude ve vedení kraje i radě kraje projednána během ledna příštího roku, následně nejdéle v únoru bude předloženo a projednáno v krajském zastupitelstvu.

Program jednání schválen před půl jedenáctou 50 zastupiteli.

Schválili jsme zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., ve výši 7 000 000 Kč. Finanční prostředky budou použity zejména na financování investiční akce „Sociální zázemí chirurgického oddělení“.
Pro 49.

Posvětili jsme nový finanční model akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“. Cílem projektu rekonstrukce je opuštění zdravotní péče z dolního areálu nemocnice (bývalá vojenská nemocnice) do roku 2020 – 2021, vytvoření monobloku akutní péče, kompletní provedení stavebních úprav všech objektů v horním areálu nemocnice do roku 2021 tak, aby dalších cca 20 let nebylo třeba investovat peníze do staveb v nemocnici.

Zdroje financování dle předloženého návrhu (v milionech Kč)

 • Původní odhadovaná částka stavebních investic 2 371
 • Navýšení stavebních investic 910
 • Celkové náklady (stavební investice): 3 281

v tom:

 • Vlastní zdroje Nemocnice České Budějovice, a.s. 2 127
 • Investiční podpora JčK (600 + 400 mil. Kč) 1 000
 • Ostatní veřejná podpora (např. fondy EU…) 154

Další investice 2019 – 2023
(přístroje, hospodářská technika, IT…) 980

Pro 49.

Projednávali jsme rozpočet na rok 2020 s celkovými příjmy 19 117 121 200 Kč, celkovými výdaji 19 997 837 100 Kč a schodkem 880 715 900 Kč.
Financování schodku zapojením finančních prostředků z minulých let ve výši 880 715 900 Kč, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 767 132 300 Kč.
Závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím dosahují výše 3 361 602 220 Kč.
Návrh rozpočtu vychází ze skutečného plnění rozpočtu Jihočeského kraje v předchozích letech, zejména pak z parametrů upraveného rozpočtu a z očekávané skutečnosti roku 2019.
Upravený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2019 stanovil podle stavu k 31. 10. 2019 celkové příjmy na úrovni 18 654,8 milionu Kč, celkové výdaje 19 663,9 milionu Kč a saldo, v tomto případě schodek rozpočtu ve výši 1 009,1 milionu Kč.

Hlavními prioritami návrhu rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2020 je:

 • pokračování realizace jednotlivých projektů v rámci aktuálního programovacího období 2014-2020 s aktivním využitím prostředků z minulých let, deponovaných na účtu Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje, pro předfinancování těchto projektů;
 • finanční zajištění maximálně možné míry investic s využitím vlastních zdrojů kraje, přijatých v běžném rozpočtovém období;
 • finanční zajištění dopadů předchozích rozhodnutí vlády o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a to výhradně z vlastních zdrojů kraje;
 • obezřetnost při predikování příjmů Jihočeského kraje ze sdílených daní;
 • eliminace potřeby čerpání úvěrů, a to jak v roce 2020, tak i v následujících letech 2021 a 2022, jako nástroje k naplnění pravidel rozpočtové odpovědnosti.
 •  

Pro hlasovalo 34 zastupitelů. Schváleno ve 13.35.
Hádejte, kdo ty hlasy dosypal?

Schválen byl také střednědobý výhled rozpočtu Jihočeského kraje (SVR) na léta 2021 a 2022. Mezi vnější východiska, ze kterých se vycházelo při sestavování SVR:

 • odhad vývoje ekonomiky dle Makroekonomické predikce MF ČR z července 2019 s aktualizací k 21.srpnu 2019, tzn. růst HDP o 2,2% pro rok 2020, o 2,2% pro rok 2021 a o 2,1% pro rok 2022;
 • systém rozpočtového určení daní, který je ve sledovaném období pro kraje neměnný a vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů;
 • valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5% pro rok 2020 (kromě této valorizace byl tento příspěvek pro rok 2020 ještě mimořádně navýšen o částku 105 milionu Kč celkem pro všechny kraje a ve výsledku tak byl Jihočeskému kraji navýšen o 11,86 %) s tím, že na roky 2021 a 2022 je navržena meziroční valorizace 5%;
 • navržené objemy transferů ze státního rozpočtu do rozpočtu krajů pro období let 2020 až 2022, např. dotace na regionální školství, transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, transfery na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě, transfery související s majetkovým vypořádáním pozemků pod silnicemi II. a III. třídy podle usnesení vlády č. 508/2016;
 • nařízení vlády o zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru včetně navýšení odměn zastupitelů, které bylo vydáno v průběhu roku 2019 s plným fiskálním dopadem v roce 2020;
 • stav a předpokládaný průběh realizace programů a projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie v rámci dobíhajícího programového období 2014 – 2020 z úrovně státního rozpočtu.

Základní ukazatele rozpočtu Jihočeského kraje v letech 2016 až 2022 (v milionech Kč)

Pro hlasovalo 34 zastupitelů.

Podpořili jsme projekty v rámci dotačního programu pro sociální služby domy na půl cesty a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022. Navrhovaná výše projektové dotace pro poskytovatele, kteří podali úspěšnou žádost o projektovou dotaci, činí tedy celkem 36 831 000 Kč, z toho 1 286 625 Kč připadá na sociální službu domy na půl cesty a 35 544 375 Kč na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Projednáno bylo rozdělení peněz pro projekty podané do Dotačního programu Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění klimatické změny, 1. výzva pro rok 2019 s alokací 5 mil. Kč. Program je určen obcím a svazkům obcí na podporu zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny ve svém územním obvodu, na jejichž základě pak budou moci následně zpracovat vlastní studii, nezbytné projektové dokumentace, majetkoprávní vypořádání, a poté realizovat vlastní opatření při využití současných i budoucích dotačních programů (např. MZe, OPŽP, Národní program životní prostředí, Program rozvoje venkova). Cílem programu je podpora zpracování projektových záměrů pro hledání a nalezení efektivních opatření adaptace krajiny na klimatické změny, tak aby byla odolnější proti povodním i proti suchu. Nezbytným požadavkem navrhovaných opatření je jejich komplexnost, zahrnující jak přírodě blízká opatření, tak i technická opatření na zemědělském půdním fondu i v lesích. Takováto změna vodního režimu krajiny je v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách 2000/60/ES. V rámci podporovaných projektových záměrů na studie by měla být navrhována opatření pro zvýšení retence a akumulace vody v krajině v rámci konkrétních povodí IV. řádu či subpovodí tak, aby voda byla zadržována přímo na zemědělské a lesní půdě, aby docházelo k zasakování vody do podzemí a reguloval se tak její odtok a aby byla voda akumulována ve vodních nádržích i v podzemních vodách.

Podpořeny následující projekty:

Mikroregion Jindřichohradecko | Název projektu: Zmírnění dopadů klimatických změna na území Svazku obcí Vitorazsko.

Dobrovolný svazek obcí Veselsko | Název projektu: Zpracování projektového záměru na studii pro zmírnění dopadů klimatické změny na území svazku obcí Veselsko v rámci povodí IV. řádu.

Mikroregion Dačicko | Název projektu: Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko.

Svazek oibcí Vitorazsko | Název projektu: Zmírnění dopadů klimatických změna na území Svazku obcí Vitorazsko.

Mikroregion Chelčicko – Lhenický | Název projektu: Příprava studií pro zmírnění dopadů klimatických změn – Mikroregion Chelčicko-Lhenický.

Dále běží dotační program Podpora technického vzdělávání. Bylo podpořeno všech 37 žádostí ve výši 2 311 596 Kč s podmínkou navýšení alokace programu o 311 596 Kč z nevyčerpaných prostředků Dotačního programu Podpora lyžařských výcvikových kurzů. Dotační program na podporu lyžařských kurzů nepovažuji za potřebný. Raději bych finance nasměroval jinam. Například do technického vzdělávání (což se částečně povedlo) nebo na poskytnutí financí středním školám na zaplacení učitelů odborných předmětů, kterých je nedostatek a které školy nejsou schopné zaplatit, neboť je soukromý sektor bohatě přeplatí. Dotační program na podporu technického vzdělávání je rozdělen do tří opatření:
I – Podpora aktivit k rozvoji technického vzdělávání;
II – Podpora firem při přípravě učňů na povolání;
III – Podpora realizace technických zájmových kroužků.

Pokračují „kotlíkové dotace“.V rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ) byla vyhlášena výzva pro kraje k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu „Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření“, který je určený pro další financování tzv. „kotlíkových dotací“ nad rámec prostředků poskytovaných z Operačního programu Životní prostředí. Schválili jsme realizaci projektu Jihočeského kraje „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“ a podání žádosti o podporu do programu Nová zelená úsporám s celkovými výdaji 123 739 182 Kč, z toho celkovými způsobilými výdaji 119 739 182 Kč.

Předložen k projednání byl návrh na poskytnutí individuální dotace na projekt sanace staré ekologické zátěže „Skládka Loučovice – Čertova stěna“. Cílem sanace staré ekologické zátěže „Skládka Loučovice – Čertova stěna“ je odstranění znečištění lokality způsobené odpady uloženými v prostoru historické stavby vodního kanálu – Spirova kanálu. V rámci projektu budou odstraněny ze Spirova kanálu odpady a bude vymístěna skládka Loučovice – Čertova stěna od Spirova jezu v Loučovicích do konce kanálu, včetně bývalé laguny, místa přepadu (hrázní domek), vše na pozemcích obce Loučovice v ochranném pásmu přírodní rezervace Čertova stěna. Ekologická zátěž pochází z provozu bývalých papíren Vltavský mlýn. Celkové náklady projektu jsou 43 805 751,00 Kč včetně DPH. Na tento záměr již obdržela obec Loučovice rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 ve výši 37 234 888,35 Kč. Spoluúčast obce ve výši 6 570 862,65 Kč je pro obec velkým zásahem do rozpočtu a znamenal by zastavení ostatních investic minimálně na 2 roky. Z toho důvodu starosta Loučovic žádá Jihočeský kraj o finanční výpomoc formou žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje.
Bylo navrženo, aby Jihočeský kraj poskytl obci Loučovice individuální dotaci ve výši 3 000 000 Kč na pokrytí části vlastních zdrojů projektu „Skládka Loučovice – Čertova stěna“, podpořeného z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020. Obec ekologickou zátěž nezavinila, peníze sehnala, ale nemá bohužel dost velký obecní měšec na povinný dotační spolupodíl. Proto je správné, že kraj pomůže a z jihočeské krajiny ekologická zátěž zmizí.
Pro bylo 47 zastupitelů.

Projednávala se dohoda o vzájemné spolupráci při úpravě vlastnických vztahů ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s.
Krátké shrnutí: Jihočeský kraj a Statutární město České Budějovice jsou společně akcionáři společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., jejímž předmětem podnikání je mimo jiné provozování Letiště České Budějovice (LKCS). Společnost je akciovou společností, která má základní kapitál 2 000 000 Kč, jenž je rozvržen mezi 20 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč. Akcie jsou mezi akcionáře rozvrženy rovným dílem. S každou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě. Základní kapitál Společnosti byl splacen celý. Akcie na jméno jsou omezeně převoditelné – převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. S ohledem na budoucí provoz letiště, financování jeho provozu a snahu o efektivnější fungování společnosti projevilo město vůli prodat vlastní podíl ve společnosti a ukončit tak v ní svou majetkovou účast, neboť kraj a město dospěly k závěru, že pro další rozvoj letiště a společnosti bude vhodné provést změnu v její vlastnické struktuře tak, aby měla jediného akcionáře, přičemž toho má být dosaženo převodem vlastnického práva k akciím společnosti vlastněných městem na kraj.
Předkládaná dohoda má za cíl zejména písemné potvrzení tohoto záměru města a kraje a má za cíl ujistit strany budoucího obchodu o skutečné vůli města na jedné straně své akcie prodat a kraje na druhé straně akcie města koupit a přijmout do svého vlastnictví, čímž se kraj stane jediným akcionářem společnosti. Dohoda o spolupráci není smlouvou o smlouvě budoucí a nevyplývají z ní tak povinnosti v podobě uzavření kupní smlouvy s jasně stanovenými parametry, ale je obecnou dohodou, povahou blízkou memorandu o spolupráci, která stanoví základní pravidla a přístupy, kterými se budou při převodu vlastnického práva k akciím obě strany řídit. Já odchod města ze společnosti v tuto chvíli nepodporuji. Je to nejvýznamnější strategická rozvojová plocha v blízkém sousedství města s velkým potenciálem. Pokud z letiště vycouváme, už se tam nikdy nevrátíme a ztratíme jakýkoliv vliv na další rozvoj a vývoj.
Schváleno. Pro asi 40 hlasů.

Toť vše z výběru dnes projednávaných bodů.
Na závěr ještě občan z Tábora, který si stěžoval na stavbu silnice v Měšicích u Tábora. Trochu mně to zavánělo efektem NIMBY, ale nechci nikoho soudit. A pak už jen osamocený pan Sámek (bez pana Kozelky), který nám sdělil, že pokud se budeme chovat velkopansky a přivádět lidi k zoufalství, mohli bychom dopadnout stejně jako ti nešťastníci v čekárně ostravské nemocnice.