Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / říjen 18

Ohlédnutí za prvním jednáním Zastupitelstva Jihočeského kraje po komunálních volbách nabízí člen rady kraje Ivo Moravec.

Koalice byla až na jednoho v plném počtu. Z opozice omluveno pět zastupitelů. Průběh zastupitelstva by se dal popsat slovem mírumilovný. Takřka všechna usnesení byla schvalována 40 a více hlasy. Ona mírumilovnost byla pro mne až děsivá. Asi si opět přečtu knihu „1913. Léto jednoho století.“ od Floriana Illiese.

Nedlouho po desáté hodině byl navržený program jednání schválen 46 hlasy. Na webu Jihočeského kraje naleznete podkladové materiály k jednotlivým projednávaným bodům.

V úvodu jednání paní hejtmanka oznámila, že v listopadu bude pravděpodobně svoláno mimořádné jednání zastupitelstva. Důvodem jsou projekty na opravy silnic. Byla navýšena alokace financí, projekty na opravy se horečně připravují a zastupitelstvo bude muset schválit podání projektů, abychom mohli další finance na opravy získat.

Schválili jsme změnu postupu financování akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“ a zvýšení základního kapitálu Nemocnice  České Budějovice, a.s. Pro kraj je daňově výhodnější jít cestou navýšení základního jmění.

Posvětili jsme nově projekt „Nová psychiatrie“ Nemocnice Tábor, a.s., v rámci IROP – kofinancování a předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů. Projekt je v souladu a je součástí koncepce psychiatrie v Jihočeském kraji. Jde o to, že projekt po stavební stránce byl připraven před několika lety a mezitím došlo k navýšení cen stavebních prací. Rozpočtován byl projekt na 100 000 000 Kč a vysoutěženo bylo za 160 000 000 Kč. Jak řekl jeden ze zastupitelů, pojďme to schválit, jednou to budeme potřebovat všichni.

Prošla 40 hlasy dohoda o užívání sportoviště mezi Tělocvičnou jednotou Sokol České Budějovice a Jihočeským krajem. Souvisí s poskytnutím dotace na rekonstrukci tribuny. V rámci dohody je sjednáno bezplatné využívání sportovišť TJ Sokol ČB krajem a jím zřizovanými organizacemi do výše 3 000 000 Kč či po dobu 15 let, podle toho, co nastane dříve.

Projednali jsme podnět města České Budějovice k zahájení prací na 7. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZUR) a požadavek, aby Jihočeský kraj vystupoval v případě koridoru dopravní infrastruktury D89 v pozici možného oprávněného investora. Jinými slovy jde o takzvaný krček, dopravní spojení s Rudolfovem. Zastupitelstvo kraje vyjádřilo nesouhlas a doporučilo následně uvedený postup. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době není tato akce zařazena mezi prioritní záměry kraje a není ze strany kraje připravována, nebyl prokázán význam této komunikace pro řešení dopravy na krajské úrovni a záměr nenaplňuje atributy nadmístního významu stanovené v ZUR, jeví se jako nadbytečné řešit záměr v samostatné aktualizaci ZUR z podnětu oprávněného investora.
S ohledem na skutečnost, že nyní probíhá zpracování návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je možné podání prověřit jako podnět města České Budějovice na řešení záměru v 4. aktualizaci ZUR a na základě tohoto prověření případně i vymezit v průběhu zpracování 4. aktualizace ZUR.

Schválili jsme dotační programy pro rok 2019. V roce 2019 by mělo být realizováno minimálně 39 dotačních programů v celkové alokaci 299 500 000 Kč. Počet dotačních programů bude snížen. Debatovalo se o výši podpory, která jde do sportu. Jihočeský kraj má ze všech krajů jednu z nejvyšších podpor směrovaných do sportu. Supluje do určité míry podporu státu, neboť státní podpora sportu je v současné době v rozvalu. Opozicí bylo navrženo, aby pro dotační program Podpora sportu byla alokace navýšena z 20 000 000 Kč na 40 000 000 Kč. To schváleno nebylo. Dohodli jsme se, že náměstek pro finance pan Jaromír Novák, pokud to bude možné, zajistí dodatečné finanční prostředky pro oblast sportu.
Celkově dává kraj do sportu něco kolem 70 000 000 Kč. Nejsou v tom započteny individuální dotace. Já dodávám, že nejen sportem živ je člověk. Navýšení financování by si jistě zasloužila i sociální oblast, kultura, vzdělávání a podpora inovací. Nakonec jsme se shodli a pro hlasovalo 45 zastupitelů.

Podpořili jsme kofinancování projektu městyse Lhenice „Odstranění SEZ Lhenice z dotace SFŽP, OP ŽP na – II. etapa“ z finančních prostředků Jihočeského kraje ve výši 2 500 000 Kč. Stará ekologická zátěž (SEZ) ve Lhenicích jako vážně kontaminovaná lokalita patří z hlediska své nebezpečnosti mezi prioritní v Jihočeském kraji. Byla by škoda, pokud by se za využití národních a evropských fondů její kompletní odstranění nepodařilo úspěšně dokončit.

Kladně jsme se vyjádřili k navýšení financování projektu Jihočeského kraje „Revitalizace tůní v EVL a PP Tůně u Špačků – II. etapa“. Mimo jiné se změna financování týká likvidace černých skládek. Tato významná přírodní památka na území města České Budějovice si zvýšenou péči zaslouží. Prošlo „jen“ 39 hlasy.

Schválena byla změna financování projektu „Přístavba a stavební úprava budovy Jihočeské vědecké knihovny – Lidická 1“. Během přípravy projektu a procesu získávání územního rozhodnutí a stavebního povolení bylo zjištěno, že kromě původně plánované přístavby a rekonstrukce budovy knihovny bude muset být vybudováno parkoviště pod budovou a přebudována příjezdová cesta tak, aby došlo k oddělení automobilové dopravy od pěší a cyklistické.
Tyto náklady z rozhodnutí poskytovatele dotace nemohou být součástí vlastního projektu IROP, ale k jeho realizaci jsou nezbytné, protože jinak nelze stavební povolení získat. Celkový rozpočet stavby byl dokončen v červenci 2018, zatímco žádost o dotaci musela být podána již v lednu 2018. Rozpočet pro žádost o dotaci byl vytvářen podle cen stavebních prací v roce 2017. Celkové výdaje projektu se navyšují o necelých 19 000 000 Kč. Pro bylo 42 zastupitelů.

Odsouhlasili jsme změnu usnesení týkající se Zajištění veřejné dopravy v Jihočeském kraji po roce 2019. Nelze snadno popsat několika slovy. Zájemce odkazuji na text níže pod čarou. Za důležité považuji zmínit i schválení takzvaných bílých knih neboli Programu investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje.

Diskuse zastupitelů před ukončením jednání byla krátká.

Tečkou před rozchodem bylo opět vystoupení neúnavné dvojice sveřepých občanů pánů Kozelky a Sámka.

Další plánované jednání krajského zastupitelstva se uskuteční 13. prosince 2018.


Aktuální stav v železniční dopravě:
(1) Provozní soubor elektrická trakce
Ve lhůtě pro podání nabídek dne 27. 8. 2018 byla předložena pouze jediná nabídka uchazeče České dráhy a.s., která po jednání k úpravě výše ceny činí v létech (rok – nabídka v Kč na vlakový kilometr v cenové hladině 2018):
2020 = 134,08 Kč/vlkm, 2021 = 139,33 Kč/vlkm, 2022 = 137,84Kč/vlkm, 2023 a dále = 202,03 Kč.
Na doporučení hodnotící komise bylo z důvodu hodných zvláštního zřetele (včetně důvodů ekonomických) usnesením rady kraje č.1100/2018/RK-49 na základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. schváleno zrušení nabídkového řízení.

(2b) Provozní soubor motorová trakce (bez PS Šumava)
Ve lhůtě pro podání nabídek 10. 7. 2018 byla předložena pouze jediná nabídka uchazeče České dráhy a.s., která po jednání k úpravě výše ceny činí v létech (rok – nabídka v Kč na vlakový kilometr v cenové hladině 2018):
2020 = 108,12 Kč/vlkm, 2021 = 115,77 Kč/vlkm, 2022 = 115,21Kč/vlkm, 2023 a dále =181,12 Kč/vlkm.
Na doporučení hodnotící komise z důvodu hodných zvláštního zřetele (včetně důvodů ekonomických) bylo usnesením rady kraje č.1099/2018/RK-49 na základě § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. schváleno zrušení nabídkového řízení.

(3) Provozní soubor úzkokolejná železnice
Jednání o přímém zadání regionální dopravy na úzkokolejných tratích na období 5 let od 12/2019 bude zahájeno ještě v průběhu září na základě výzvy a ekonomických podkladů uchazeče Jindřichohradecké místní dráhy a.s. ze dne 14. 9. 2018.
V průběhu letošního roku by mělo být vyjasněno, zda budou všechny výkony po r. 2019 pod smlouvou Jihočeského kraje, tj. zda Kraj Vysočina ukončí současnou smlouvu s JHMD pro úsek tratě č. 228 Obrataň – hranice kraje dohodou.
V tomto případě by bylo možno dodatkem Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky upravit vzájemné finanční vypořádání s Krajem Vysočina, které je pro Jihočeský kraj pasivní
(Kraj Vysočina provozně zajišťuje úseky tratě č.224 Tábor – hranice kraje (směr Horní Cerekev) a č. 227 Slavonice – hranice kraje (směr Kostelec u Jihlavy), Jihočeský kraj pouze 1 km úsek tratě č. 225 hranice kraje – Počátky-Žirovnice.

(4) Provozní soubor trať č. 202 Tábor – Bechyně
Jednání o přímém zadání regionální dopravy na trati č. 202 Tábor – Bechyně s dopravcem České dráhy a.s. bude zahájeno v měsíci říjnu 2019. V případě nezájmu národního dopravce o tento provoz mohou být osloveni alternativní dopravci a následně realizováno přímé zadání na dobu 10 let.

Aktuální stav ve veřejné linkové osobní dopravě:

V souvislosti se vznikem a rozvojem IDS Jihočeského kraje, na základě podrobného rozboru a získaných zkušeností z jednotlivých krajů bylo navrženo změnit způsob soutěže z nabídkového řízení (soutěž „netto“) dle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících na výběrové řízení (soutěž „brutto“) dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. V tomto případě se místo jednotkové kompenzace soutěží o cenu dopravního výkonu, přičemž riziko tržeb je na straně objednatele. Pokud rada kraje na základě předloženého materiálu „Zajištění veřejné linkové dopravy po roce 2019“ rozhodne o změně postupu, bude zadávací dokumentace dopracována v tomto smyslu a zároveň je navrženo upravit v tomto smyslu vymezení provozních oblastí pro výběrová řízení ve veřejné linkové osobní dopravě. Předpoklad vyhlášení soutěže je po dokončení dopravního modelu Jihočeského kraje a zpracování modelových jízdních řádů a oběhů vozidel v listopadu t. r.

Možnosti dalšího postupu u železničních provozních souborů (1) a (2b), kde bylo schváleno zrušení nabídkového řízení:

A – Opakované otevřené nabídkové řízení:
Jedná se o základní způsob zajištění železniční dopravy v členských státech EU. Je povinné u smluv uzavíraných po 25. 12. 2023 (s výjimkami – viz přímé zadání).
Lze uzavřít maximálně na dobu 15 let s možností prodloužení až o dobu ½ závazku. Vzhledem k termínu uzavření smluvního závazku k prosinci 2019 se z časových důvodů jedná o teoretickou variantu.
B – Přímé zadání – plné období:
Lze uzavřít na dobu 10 let, bude – li realizováno do 2. 12. 2019 včetně. Stávající dokumentaci NŘ lze v rámci jednání upravit a přizpůsobit technickým i finančním možnostem.
Smlouvu lze prodloužit až o dobu ½ závazku tzn. maximálně na 15 let, v případě poskytnutí významného majetku dopravcem (u velkých dopravců typu ČD a.s. to není reálné, jde o podíl z celkového majetku). MD přislíbilo na žádost některých krajů, že ve finální verzi Pravidel programu (OPD II, podprogram financovaný z půjčky EIB)
nebude uplatněna podmínka nabídkového řízení. V tomto případě by bylo možno získat půjčku EIB pro pořízení nových vozidel hrazenou státem ve výši 50 % (případně až 85 %, bude-li vyhověno žádosti AK ČR).
C – Přímé zadání – zkrácené období na 4 roky:
Lze uzavřít na dobu do 25. 12. 2023 s podmínkou, že bude následovat otevřené nabídkové řízení. Stávající dokumentaci NŘ lze v rámci jednání upravit a přizpůsobit technickým i finančním možnostem. Pokud by stávající dopravce (případně alternativní dopravce) měl o tuto nabídku zájem, by byl vytvořen dostatečný časový prostor na přípravu nového nabídkového řízení s upravenými soutěžními parametry. I v tomto případě
bude dle Pravidel programu možno získat půjčku EIB na pořízení nových vozidel obdobně jako dle bodu B.

D – Prodloužení současných smluv:
Je možné dle přímo použitelného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2070 v platném znění v pouze v případě bezprostředního rizika na dobu nejvýše 2 let. To se týká v Jihočeském kraji případu, pokud by nebylo ukončeno přímé zadání nebo opakované nabídkové řízení tak, aby vybraný dopravce mohl zahájit provoz od JŘ 2019/2020. Tato varianta se s ohledem na právní „zastaralost“ smluv z roku 2009, množství dodatků i získané zkušenosti s praktickým naplňováním smluvních vztahů jeví jako nejméně výhodná a opravdu nouzové řešení, pokud by se nepodařilo uzavřít smlouvu s dopravcem do 14. 12. 2019.

Pro potřebu využití variant A, B nebo C lze uskutečnit předběžné tržní konzultace formou písemného oslovení dostupných dopravců a následného jednání k formování podrobnosti nabídky.
Pro úplnost jsou dále uvedeny relevantní parametry/úvahy které mohou přispět ke snížení jednotkové kompenzace a k úspěšnému zadání zakázky:
– využití dotace z připravované změny programu OPD II, podprogramu financovaného z půjčky EIB hrazené státem ve výši 50 % (případně až 85 %) na pořízení nových vozidel (snížení odpisů vozidel),
– omezení počtu nových vozidel, např. jen na určené tratě,
– v případě přímého zadání dle varianty C – zkráceného období do 25. 12. 2023 využití stávajícího vozového parku dopravců s minimálními úpravami,
– v případě aktualizace zadávací dokumentace dle variant A, B, C nové posouzení kvalitativních požadavků na vozidla/jednotky a poskytované služby,
– v případě aktualizace zadávací dokumentace dle variant A, B, C posouzení rozsahu provozního konceptu/výkonů tak, aby došlo ke snížení provozní potřeby vozidel/jednotek,
– soubor (2b) motorové trakce by bylo možno, pokud by se to ukázalo pro kraj výhodným z ekonomického hlediska, rozdělit na soubor (2b1)
„malá motorová trakce“ – tratě Strakonice – Březnice a Blatná – Nepomuk a soubor (2b2) „velká motorová trakce“ – ostatní tratě motorové trakce.