Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / říjen 19

Poznámky z halloweenského zasedání krajského zastupitelstva připravil krajský radní za klub PRO JIŽNÍ ČECHY Ivo Moravec.

Jednání (program zde) jsme zahájili s deficitem 12 zastupitelů do plného počtu. Žádná dlouhá diskuse na úvod. Program jednání zastupitelstva schválen doslova za pár minut záhy po začátku jednání zástupců lidu.

Vzali jsme na vědomí informace z jednání Rady Asociace krajů ČR. Za zmínku stojí rozšíření platby mýta na na silnicích I. třídy. I když s tím kraje nesouhlasí, musí od ledna 2020 akceptovat zavádění mýtného systému na dalších 870 kilometrech silnic I. třídy. Žádají ale, aby to vláda vyřešila tak, že se legislativně omezí tranzit na II. a III. třídách, tedy se zakáže vjezd tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun na tyto silnice. Kraje řeší i umístění dopravních značek se zákazem tranzitu tam, kde by hrozilo objíždění úseků zpoplatněných mýtem i v případě automobilů nad 3,5 tuny. Kraje vnímají, že stát hodlá legislativně vyřešit objíždění zpoplatněných úseků silnic I. třídy zákazem vjezdu tranzitní nákladní kamionové dopravy na krajské silnice, současně však požadují rozšíření nově nastaveného mýtného systému na silnicích I. třídy o další úseky, kde hrozí objíždění nově zpoplatněných silnic, s tím, že si jsou hejtmani vědomi zhoršení bezpečnosti na silnicích v obcích, kudy komunikace vedou, a uvědomují si obavy obyvatel ze zhoršení životního prostředí v těchto oblastech.

Hovořilo se i o tom, že kraje opět budou požadovat od státu konkrétní sumu na opravy krajských silnic. V příštím roce 2020 budou kraje opět od státu požadovat 4 miliardy korun. V souvislosti se zavedením mýta by se částka na opravy silnic měla postupně zvyšovat. Silnice II. a III. tříd navíc devastují nákladní vozy, které odvážejí kvůli kůrovcové kalamitě vytěžené dřevo.

Hostem jednání Rady byl ministr zahraničí Tomáš Petříček. Informoval hejtmany o tom, že ministerstvo zahraničí plánuje otevřít ekonomické mise krajům, aby se jejich prostřednictvím mohly rozvíjet aktivity podnikatelů z ČR v různých částech světa.

Na vědomí jsme vzali informativní zprávu o klíčových dopravních stavbách JčK souvisejících s dostavbou D3 a dostali jsme aktuální informace týkající se Jihočeského letiště České Budějovice.

Schválili jsme Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2020 v celkové výši 338 000 000 Kč.
V roce 2020 by mělo být realizováno 39 dotačních programů. Dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude každý dotační program (po vyhlášení) nejprve zveřejněn na webových stránkách kraje po dobu minimálně 30 dnů (včetně pravidel, formuláře žádosti a všech dalších příloh). Poté bude probíhat vlastní podávání žádostí (na to budou vymezeny asi dva týdny).
Jednotlivé programy budou vyhlašovány v tzv. „vlnách“. První vlna (celkem 20 DP) by měla proběhnout v termínu listopad 2019 – leden 2020, druhá (celkem 13 DP) leden – únor 2020. Do třetí vlny spadají programy (celkem 6 DP), které mají dle specifických potřeb termín vyhlášení v průběhu roku 2020.
Po zkušenostech s administrací dotačních programů a v souladu s nastaveným postupem v minulých letech je současně navrhováno zastupitelstvu kraje pověřit radu kraje rozhodnutími, která nově spadají do kompetence zastupitelstva kraje.
Jedná se o vyhlašování dotačních programů, schvalování pravidel dotačních programů, schvalování a jmenování členů hodnotících komisí dotačních programů.
Z dotačních programů jsou nově vyloučeny příspěvkové organizace kraje. Tím se objem finančních prostředků pro ostatní žadatele navyšuje. Debatovalo se o podpoře sportu. Zejména by si zastupitelé představovali
větší podporu sportu, především fotbalu. Často zazníval argument, že se přece jedná o podporu našich dětí a mládeže. Dotační programy by měly odrážet priority/potřeby kraje vycházející z aktualizovaného plánu rozvoje kraje. A to myslím, tak úplně není.
Nakonec po více než hodinové diskusi byl schválen původní návrh rady
kraje pouze s navýšením o 3 000 000 Kč pro sport.

Podpořili jsme pravidla Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 s alokací 110 milionů Kč. A stejným usnesením jsme vyhlásili Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 s termínem zveřejnění výzvy dne 1. 11. 2019, termínem zahájení podávání žádostí dne 2. 12. 2019 a termínem ukončení podávání žádostí dne 31. 12. 2019.
Program obnovy venkova je rozdělen na 2 opatření.
Opatření 1: Dotace na projekt obce
Opatření 2: Dotace úroků z úvěrů

Schválili jsme použití krizové rezervy ve výši 2 000 000 Kč na odstraňování následků výbuchu bytového domu v obci Lenora, ke kterému došlo nad ránem 3. října letošního roku. Též jsme odsouhlasili poskytnutí finančních prostředků maximálně do výše 4 000 000 Kč na zajištění demolice domu výbuchem zničeného.
Neštěstí si vyžádalo jeden lidský život. Pravděpodobně se jedná o majitele
jednoho z bytů, člověka podezřelého z trestného činu zavinění zničení domu. Krajský úřad se s ohledem na výjimečnost mimořádné události v Lenoře obrátil na Ministerstvo financí s dotazem na možnost úhrady vzniklých nákladů.
Ministerstvu bude zaslána žádost kraje o proplacení vzniklých nebo refundaci již uhrazených nákladů, nebo alespoň jejich části.

Jednali jsme o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny“ v celkové výši 4 520 678 Kč.
Jedná se o následující projekty (v závorce je uveden žadatel):
* Zmírnění dopadů klimatických změna na území Mikroregionu Jindřichohradecko (Mikroregion Jindřichohradecko)
* Zpracování projektového záměru na studii pro zmírnění dopadů klimatické změny na území svazku obcí Veselsko v rámci povodí IV. řádu
(Veselsko)
* Zmírnění dopadů klimatických změn na území Mikroregionu Dačicko
(Mikroregion Dačicko)
* Zmírnění dopadů klimatických změna na území Svazku obcí Vitorazsko (Svazek obcí Vitorazsko)
* Příprava studií pro zmírnění dopadů klimatických změn – Mikroregion Chelčicko-Lhenický (Mikroregion Chelčicko-Lhenický)
Důležité a nezbytné je, aby nezůstalo jen u záměrů či studií, ale aby pak i navržená opatření k udržení vody v krajině se dostala z papíru do krajiny. Chtěl-li bych parafrázovat Karla Havlíčka Borovského, znělo by to asi takto:
„Kéž by nám Pán Bůh všeliký ten boj s měnícím se klimatem z huby do rukou vraziti ráčil!“
Nakonec pro hlasovalo jen 27 zastupitelů. Nebylo schváleno. Zřejmě bude k projednání předloženo na prosincové schůzi zastupitelstva.

Odsouhlasili jsme poskytnutí individuální dotace na pokrytí žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 na projekt „Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“ městu Hluboká nad Vltavou z finančních prostředků Jihočeského kraje ve výši 9 135 000 Kč. Projekt řeší sanaci neřízených skládek nebezpečných odpadů v lokalitě Řídká Blana, která se nachází v katastru obcí Olešník a Zahájí u Hluboké nad Vltavou.
Obce Zahájí a Olešník nemají potřebnou administrativní ani finanční kapacitu o dotaci žádat. Proto to vzala pod svá křídla Hluboká nad Vltavou, jejíž území s danými lokalitami přímo sousedí.
Celkový rozpočet projektu představuje částku 101 510 354 Kč včetně DPH. Požadovaná spoluúčast žadatele je 15 % celkových způsobilých výdajů, což představuje 15 226 553 Kč. Město Hluboká nad Vltavou nemůže vzhledem k velikosti rozpočtu tuto částku zajistit ze svých zdrojů. Proto Hluboká žádá o finanční výpomoc Jihočeský kraj.

Většina hlasování halloweenského zastupitelstva až na několik výjimek byla schválena valnou většinou přítomných zastupitelů.

Závěr jednání zastupitelstva proběhl i s vystoupením pánů jihočeských občanů Kozelky a Sámka.

Příště zastupitelstvo zasedne ve čtvrtek 12. prosince. Bude se schvalovat rozpočet.