Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / únor 19

O čem na svém „valentýnském zasedání“ jednali zastupitelé Jihočeského kraje, informuje člen krajské rady za klub PRO JIŽNÍ ČECHY Ivo Moravec. Veškeré podkladové materiály, ale třeba i audiovizuální záznam z jednání najdete na webu Jihočeského kraje.

Na programu bylo 60 bodů, z toho dva body staženy. Omluveno či neomluveno osm zastupitelů.

Symbolickou minutou ticha jsme uctili památku dvou nedávno zesnulých bývalých členů krajského zastupitelstva paní Blanky Procházkové a pana Oldřicha Petráška.

Program byl schválen 48 hlasy.

Poskytli jsme půl milionu korun Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků, jehož účelem je podpora sportovců, kteří se v minulosti zúčastnili olympijských her a jiných světových soutěží jako například mistrovství světa, mistrovství Evropy a reprezentovali Československo.

Odsouhlasili jsme zvýšení základního kapitálu nemocnicím v Jindřichově Hradci, Prachaticích, Strakonicích a Táboře. Zvýšení základního kapitálu souvisí s předkládanými projekty do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (IROP) a jedná se o projekty zaměřené na obnovu a modernizaci přístrojového vybavení. Řádově se jedná o částky do 15 milionů korun.

Projednávali se i dotace do sociální oblasti. Požadavek Jihočeského kraje na dotaci ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 činil 1 409 549 000 Kč.

Přišlo jen 1 008 811 601 Kč, tak se muselo krátit. Když někde stát rozdává, pak se jinde nedostává. Jízdné za půldarma se pak někde musí projevit. A bude hůř, neboť hospodářství zpomaluje a doba hojnosti končí.

Schválili jsme spolufinancování a předfinancování z krajského rozpočtu projektů IROP na rozvoj a modernizaci výuky několika středních škol zřizovaných krajem, například Střední školy obchodní v Budějovicích, Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnická v Budějovicích nebo Středního odborného učiliště v Lišově.

Projednáván byl bod s nevinným názvem Členství Jihočeského kraje v „Global Organization of Smart Cities“. Jihočeskému kraji byla nabídnuta příležitost stát se členem mezinárodní platformy Global Organization of Smart Cities (GO SMART). GO SMART, založená vládou Taipei City, si klade za cíl vytvořit síť inteligentních měst, v rámci které členská města budou moci sdílet své zkušenosti a otevřou své město jako živou laboratoř. Informace a zkušenosti mají být sdíleny především v oblastech dopravy, vzdělávání, zdravotní péči a stavebnictví. Členství je za 500 dolarů. Nevěřili byste, co se dá za pár peněz udělat tolik muziky. V dlouhé debatě plné výčitek a osočování se mluvilo o Číně, Rusku, Hluboké, Hubertovi, USA nebo i tibetské vlajce. Nakonec bylo členství schváleno 35 zastupiteli.

Pozornost si jistě zaslouží bod nazvaný Harmonogram přípravy akcí JčK souvisejících s dostavbou D3, kdy jsme brali na vědomí harmonogram investiční přípravy akcí Jihočeského kraje a ŘSD souvisejících s dostavbou D3 úseků 0310/I – Úsilné – Hodějovice a 0310/II – Hodějovice – Dolní Třebonín. Informace v této záležitosti považuji za důležité. Naleznete je níže.

Odsouhlasili jsme převážnou většinou 42 hlasů změnu v dotačních programech. Navyšuje se alokace podpory v oblasti sportu o 20 milionů Kč a podpory jednotek sdružení dobrovolných hasičů o 3,5 milionu. U sportu se navyšuje z 20 milionů Kč a u hasičů z 32 milionů Kč. Pomalu ubývá podpory sportu od státu a navyšuje se podpora od obcí a krajů.

Mrzí mě, že neprošla dotace 800 000 Kč na činnost Krajské sítě environmentálních center Krasec. Krasec působí v Jihočeském kraji od roku 2007 a myslím, že dělá mnoho záslužné práce, pokud jde o mimoškolní výchovu dětí. Chyběly čtyři hlasy.

Schválili jsme navýšení financování na projekt Přístavba a stavební úpravy Jihočeské vědecké knihovny na Lidické ulici. Projekt je financován z IROP. Vítězná nabídka na stavbu je o 23 864 381 Kč vyšší než se předpokládalo. Původní předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 118 174 035 Kč. Smyslem projektu je vyřešení problémů fungování stávající budovy knihovny, Lidická 1, v oblasti zabezpečení a zpřístupnění knihovních fondů, zejména změna jejich nevyhovujícího uložení. Rovněž v nově vzniklých spojených prostorách (tedy přístavba a část 1. n. p. stávající budovy) bude vytvořen prostor pro uživatele knihovny, zpřístupňující ve volném výběru více než 100 000 dokumentů. V rámci projektu bude též objekt vybaven regálovými systémy, terminály pro vyhledávání a objednávání dokumentů on-line v elektronickém katalogu, prostorem pro informační službu a výpůjčním pultem včetně možnosti realizace samoobslužných výpůjček. Součástí přístavby bude sociální a technologické zázemí dle platných norem, objekt bude bezbariérový, včetně možnosti parkování pro hendikepované.

Projednali jsme poskytnutí dotace pro Jihočeské divadlo ve výši 12 milionů Kč na vznik a realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově v roce 2019. Je to mimořádná dotace. Běžně divadlo od kraje dostává jen 2 miliony na venkovská představení.

Překvapivé bylo vystoupení budějovického primátora, který upozornil, že by si divadlo na dotaci mohlo zvyknout, způsobit si závislost a založit si na budoucí problémy. Zmínil, že ještě musí být dar přijat zřizovatelem divadla. No, nepochopil jsem to.

Do rozpočtu 2019 se z minulého roku převádí suma kolem 500 milionů korun z neuskutečněných investic. Nyní je díky tomu záporné saldo ve výši přes 1 miliardu korun českých.

Jihočeský kraj odkoupil od města České Budějovice areál střední školy Husova 9, kde mimo jiné sídlí i Jihočeská hospodářská komora. Dohodnutá cena je 47 190 000 Kč a náklady spojené s prodejem. Důvodem koupě je strategická poloha objektu, jeho spádovost a snadná dostupnost pro žáky dojíždějící z celého regionu, dlouhodobá existenční perspektiva, která není limitována podmínkami nájemní smlouvy, možnost dlouhodobého koncepčního plánování rozvoje školy a investování finančních prostředků zřizovatele do vlastního majetku. Škola díky získání nemovitostí bude pokračovat v řešení snížení současného velkého počtu budov, a to rekonstrukcí vlastního objektu na adrese Husova 9, kam chce vedení školy soustředit maturitní obory. Pro bylo 39 zastupitelů. V městském zastupitelstvu jsme prodej již dříve schválili.

Pánové Kozelka a Sámek tentokrát zůstali doma.

Skončili jsme po třetí hodině odpolední.

Další jednání krajského zastupitelstva proběhne ve čtvrtek 11. dubna.


Aktuální stav přípravy a realizace D3 (obchvat České Budějovice):

• D3 stavba 0310/I – Úsilné – Hodějovice – jedná se o úsek dlouhý cca 7,2 km s 999,5 m dlouhým tunelem. Dle sdělení ředitelky ŘSD ČR závodu České Budějovice Ing. Hruškové ke konci roku 2018 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jeden z uchazečů podal námitku na ÚOHS, ÚHOS námitku na konci roku 2018 zamítl a uchazeč podal rozklad k předsedovi ÚOHS. V současné době vypisuje ŘSD v jednacím řízení bez uveřejnění zakázku na zajištění shrnutí ornice, které musí být provedeno dle podmínek rozhodnutí EIA do 15. 3. 2019. Předpoklad podpisu smlouvy s vybraným uchazečem sdružením Hochtief a.s., Colas CZ a.s. a M-silnice a.s. je 02/2019, předání staveniště 03/2019, zprovoznění 08/2022, ukončení vč. vyúčtování projektu 08/2023.

• D3 stavba 0310/II – Hodějovice – Dolní Třebonín – jedná se o úsek dlouhý cca 12,5 km.
Dle sdělení ředitelky ŘSD ČR závodu České Budějovice Ing. Hruškové ke konci roku 2018 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jeden z uchazečů byl vyloučen na nedostatečné odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Předpoklad podpisu smlouvy s vítězným uchazečem sdružením Saliny Impregio a Doprastav a.s. je 5. 2. 2019, předání staveniště cca 15. 2. 2019. Předpokládané zprovoznění tohoto úseku je v 08/2022.

• Severní spojka – silnice I/20 – investice ŘSD ČR. V současné době je vydané nepravomocné územní rozhodnutí. Dle informací bylo podáno odvolání do ÚR. ŘSD upozorňuje na složité majetkoprávní vypořádání dotčených nemovitostí. Předpokládaná doba realizace je 36 měsíců. Stavba musí být dokončena společně s dálničním obchvatem města tj. do 08/2022.

Stav investiční přípravy u komunikací souvisejících s dálnicí D3 je následující:

1. Přeložka II/156 a II/157 – 4. etapa, stavební část 4 II b – investice Jihočeského kraje. Projekt obsahuje další etapu tzv. Zanádražní komunikace“, která se napojuje v okružní křižovatce v Novohradské ulici nad nákupním centrem Penny v Nových Hodějovicích. Spolu s dalším plánovaným projektem s názvem „Přeložka silnic II/156 a II/157 – 5. etapa, bude tato komunikace sloužit jako přivaděč k dálnici D 3 v místě mimoúrovňové křižovatky (MUK) Pohůrka. Celkově se jedná o úsek s celkovou délkou 395 metrů. Stavba bude realizována ve sdružení zadavatelů a to Jihočeského kraje a statutárního města České Budějovice (cyklostezka).

Stavební realizace je naplánována na rok 2020, aby mohla probíhat současně i s plánovanou 5. etapou. Na stavbu jsou vydána 3 stavební povolení, do dvou z těchto povolení se odvolal Státní pozemkový úřad. Předpoklad dokončení 09/2021.

2. Zanádražní komunikace 5. etapa – investice Jihočeského kraje. Jedná se o přeložku silnic II/156 a II/157 v katastrálním území Českých Budějovic a obce Srubec, která propojuje 4. etapu Zanádražní komunikace a dálnici D3 v mimoúrovňové křižovatce (MUK) Pohůrka. Součástí bude i společný pás pro provoz cyklistů a chodců vedoucí podél budoucí komunikace a dále podél dálnice D3 k ulici Ledenická. Délka přeložky je 329 m.

V současné době je přerušeno územní řízení. Zpracovatel projektové dokumentace pro územní řízení firma Sagasta spol. s.r.o. Praha do poloviny února 2019 dopracuje dokumentaci dle požadavků stavebního úřadu Magistrátu města České Budějovice. Předpoklad vydání územního rozhodnutí je v 03/2019. Předpoklad vydání stavebního povolení je do 12/2019 (zpracovatel PD pro stavební řízení a prováděcí projekt je firma AKIPROJEKT spol. s.r.o. – Ing. Jáchym). Stavební realizace je 18 měsíců (spolu se 4. etapou, stavební částí 4 II b), předpoklad dokončení 09/2021.

3. Jižní tangenta, 1. etapa – investice Jihočeského kraje. Tento projekt představuje novostavbu silnice II/143, která je liniovou stavbou dopravní infrastruktury včetně všech souvisejících konstrukcí, protihlukových opatřeni, doprovodné zeleně a tras inženýrských sítí. Stavba obsahuje novostavby, rozšiřování a přeložky silnic, místních komunikací a inženýrských sítí. V rámci stavby budou realizovány i 2 železniční mosty přes kruhový objezd a 1 železniční most přes komunikaci II/143. Hlavní trasa komunikace je v celé délce novostavbou, která bude propojovat stávající silnici I/3 (výhledově silnici II. třídy) a budoucí dálnici D3. Místem napojení na stavbu dálnice je úsek „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín“ v mimoúrovňové křižovatce (MUK) Roudné. Komunikace vede v extravilánu a nezastavěným územím. K největšímu přiblíženi ke stávající zástavbě dochází v prostoru mezi Českými Budějovicemi a Včelnou. Celková délka stavby je 2,706 km.

Žádosti o vydání stavebních povolení byly podány v 12/2018, předpoklad získání pravomocných stavebních povolení je do 12/2019. Dořešení majetkoprávních vztahů do 12/2020 (v 02/2019 do 04/2019 rozeslání smluv – cca 150 smluv), v 08/2019 bude známo kdo uzavře/neuzavře smlouvu, následovat bude návrh na vyvlastnění. VŘ na zhotovitele stavby se předpokládá v 2. polovině 2020, doba realizace 24 měsíců, předpoklad ukončení 08/2022.

4. Zanádražní komunikace 6. etapa + obchvat Srubce – přeložka silnice II/157 – jedná se o propojení napojující obchvat Srubce na D3 v místě mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Pohůrka. V současné době zpracovává Sdružení AFSAG – Srubec (AF CITYPLAN s.r.o. Praha a Sagata spol. s.r.o. Praha) projektovou dokumentaci pro územní řízení. DÚR bude zpracována jako jeden celek. Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována pro každou stavbu samostatně.

Po vzájemné dohodě JčK se Statutárním městem České Budějovice doporučuje OVZI realizovat „6. etapu Zanádražní komunikace“ samostatně (je předpoklad, že bude jednodušší majetkoprávní vypořádání a vyřízení stavebního povolení). Odevzdání dokumentace pro územní rozhodnutí se předpokládá v 03/2019, předpoklad vydání územního rozhodnutí v 03/2020. Vydání stavebního povolení na 6. etapu Zanádražní komunikace cca v 01/2021. Doba realizace 18 měsíců. Dokončení Zanádražní komunikace 6. etapy je plánováno do 08/2022.

Jihočeský kraj v lednu 2019 požádal obec Srubec o změnu územního plánu obce v souvislosti s upřesněním a rozšířením některých částí koridoru vymezeného pro přeložku silnice II/157. Vzhledem k tomu, že část občanů obce Srubec stále nesouhlasí s realizací obchvatu v dané trase, předpokládá se z jejich strany odvolání do všech souvisejících správních řízení.

5. Zanádražní komunikace III. etapa (tunel pod nádražím) – v současné době se zpracovává projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou zadalo Statutární město Č. Budějovice. Předpokládané dodání DÚR je 12/2019.Dokumentaci pro stavební povolení včetně příslušných povolení zajistí Jihočeský kraj (jedná se o komunikaci ve vlastnictví JčK).

Zpracování projektu pro stavební povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení se předpokládá v 12/2020. Doba realizace je cca 18 měsíců. Dokončení Zanádražní komunikace III. etapy do 08/2022. Financování budou JčK a Statutární město České Budějovice požadovat z prostředků SFDI.