Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / únor 20

Ve čtvrtek 20. února zasedalo 26. zastupitelstvo Jihočeského kraje. Program a projednávané materiály najdete zde. Nadto přinášíme náš krátký postřeh z jednání. Sepsal ho pro vás náš krajský radní Ivo Moravec.

Dlouhá debata se vedla před zahájením na téma letiště (“projekt truckcentra” – vymístění kamionů z Dlouhé louky). Komunisté navrhovali odvolání prvního náměstka Knota, neboť se rozhodl v krajských volbách 2020 již nekandidovat za uskupení PRO JIŽNÍ ČECHY.

Dvouhodinová debata a pak program jednání zastupitelstva schválen těsně před polednem 43 hlasy.

Paní hejtmanka informovala o nedávném zasedání Rady Asociace krajů. Jedním z projednávaných bodů byl i nový stavební zákon, respektive rekodifikace stavebního práva. Návrh nového stavebního zákona vyvolává v poslední době velkou kritiku v obcích, krajích i ve veřejnosti. Obavy panují především z toho, aby navrhované změny ve své konečné podobě skutečně přispěly ke zrychlení a zjednodušení stavebních řízení v ČR. Podstata návrhu stavebního zákona tkví v tom, že namísto toho, aby byla v obcích a krajích nadále vykonávána státní správa na tomto úseku, dojde k její centralizaci, vznikne jeden státní stavební úřad se svými „územními pracovišti“ a vliv měst a obcí například na ochranu památek, životního prostředí a na další dopady nových staveb se podstatně sníží. Dle informací došlo k dohodě mezi premiérem a ministrem vnitra se zástupci Svazu měst a obcí na dílčí úpravě návrhu. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta zdůraznil, že tato dohoda není považována za projednanou s územními samosprávami, protože k ní byl přizván jen jeden z územních partnerů. Požádal o další jednání za účasti Spolku pro obnovu venkova, Svazu místních samospráv a původně přítomného Svazu měst a obcí. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová uvedla, že rozumí nespokojenosti představitelů krajů s tím, že k jednání nebyli přizváni, a že bude s nimi dále o rekodifikaci stavebního práva jednat. Kraje uplatnily k návrhu zákona stovky zásadních připomínek a očekávají, že tyto podněty přivedou všechny zainteresované strany k jednacímu stolu. Zastupitelstvo nesouhlasí s dosavadním postupem při rekodifikaci stavebního práva.

Jako každý rok i letos jsme projednali a schválili poskytnutí dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže ve výši 315 000,- Kč a pro Vodní záchrannou službu ČČK Český Krumlov ve výši 265 000,- Kč.

Zastupitelstvo podpořilo realizaci projektu „Ekologizace a snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.“. Naplánovaná je modernizace vlastního energetického zdroje včetně rozvodů (přechod na teplovodní systémy v areálu nemocnice, rekonstrukce výměníkové stanice/předávací stanice a energeticky účinné osvětlení.

Projednali jsme 4. aktualizaci Zásad územního rozvoje JčK, a to konkrétně záměry na D37/5 – obchvat Dolního Bukovska, záměr D38/2 – přeložka Dačice, záměr Ee40 – ZVN 400kV Kočín – Slavětice a záměr Ee8 – VVN 110kV Těšovice – Volary. Schválené varianty respektují požadavky dotčených obcí.

Souhlasili jsme s poskytnutím individuální dotace pro Nadační fond jihočeských olympioniků ve výši 400 000 Kč na podporu fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her jako reprezentanti nebo které reprezentovaly stát na jiných světových nebo evropských sportovních soutěžích. Nadační fond jihočeských olympioniků byl založen v roce 2007. Účelem nadačního fondu je podpora fyzických osob, které se jako reprezentanti ČR zúčastnily Olympijských her nebo jiných světových či evropských soutěží, např. Mistrovství světa, Mistrovství Evropy. Cílem fondu je podporovat jihočeské sportovce, kteří ojedinělým způsobem v minulosti dokázali reprezentovat československé barvy na výše uvedených akcích a kteří jsou již dnes v důchodovém věku. Tito sportovci reprezentovali naši vlast bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu, která by je zabezpečila do budoucna, měli nižší platy, a tudíž mají i nižší důchody.

Schválili jsme poskytnutí dotací pro podporu poskytování sociálních služeb v Jihočeském kraji na rok 2020 v celkové výši 1 173 747 361 Kč. Oproti požadavku, který byl uveden v žádosti Jihočeského kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020, je přiznaná částka o cca 308 milionu Kč nižší.

Podpořili jsme poskytnutí následujících individuálních dotací z oblasti kultury:
a) 700 000,- Kč pro obec Jankov na projekt registrace v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO pro rok 2020 (oprava sjezdů z místní komunikace III. třídy do historických objektů na návsi v Holašovicích);
b) 1 500 000,- Kč pro Jihočeské divadlo na projekt „Jihočeské divadlo venkovu“ (jinými slovy podpora výjezdů Jihočeského kraje do kraje);
c) 1 000 000,- Kč pro Mezinárodní hudební festival Český Krumlov na projekt „29. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov“;
d) 250 000,- Kč pro Divadlo Continuo (Švestkový Dvůr v Malovicích) na „24. Mezinárodní divadelní site specific projekt“.

Podpořili jsme poskytnutí individuální dotace ve výši 2 miliony Kč městu Jindřichův Hradec na projekt „Zámecký pivovar – dokončení provizorního zastřešení”. Město Jindřichův Hradec požádalo dne 28. 11. 2019 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje ve výši 2 miliony Kč na projekt „Zámecký pivovar – dokončení provizorního zastřešení“. Město objekt zámeckého pivovaru v roce 2016 za 7,8 milionu Kč. Objekt tzv. Starého pivovaru v Jindřichově Hradci je součástí národní kulturní památky Zámek Jindřichův Hradec, která byla prohlášena nařízením vlády č. 262/1995 Sb., ze dne 16. srpna 1995, o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, v platném znění. Starý dříve městský pivovar z doby renesance představuje rozsáhlý stavební komplex přiléhající na severním předpolí k areálu zámku. Historicky se jedná o cenný stavební soubor budovaný již od 80. let 16. století. V roce 2003 hlavní část objektu koupila soukromá společnost. V září roku 2011 vypukl v hlavním objektu pivovaru požár, který zcela zničil zastřešení západní části objektu a silně poškodil zastřešení střední části. Po požáru vlastník provedl nejnutnější zabezpečovací práce a provizorní oplocení, ale k celkové stabilizaci objektu nebylo přistoupeno, ačkoliv mu tyto práce byly nařízeny i příslušným stavebním úřadem. Tento stav trval do roku 2016, kdy objekt odkoupilo město Jindřichův Hradec. Stát nevyužil svého předkupního práva. Město ihned požádalo o zařazení akce do Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2017, avšak neuspělo. Přesto na vlastní náklady provedlo zastřešení západní části objektu. Na střední části objektu s částečně zachovalým krovem nebylo dosud zastřešení realizováno z důvodu statické nestability konstrukce a dalšího nárůstu finančních prostředků. Město se snaží sehnat finanční prostředky také z dotačních prostředků Ministerstva kultury ČR, zatím však nebylo úspěšné. V současné době je prioritou vlastníka nemovitosti i příslušných správních orgánů provést provizorní zastřešení objektu s ohledem na havarijní stav historických konstrukcí a zamezení tak další devastaci, kterou způsobuje masívní zatékání i do zděných částí a kleneb. Navržené provizorní zastřešení má sloužit k ochraně těžce poškozeného objektu před nepřízní počasí, zamezit dalšímu chátrání a zároveň vytvořit podmínky pro vysychání promáčených konstrukcí. Přestože byl objekt požárem významně poškozen, lze konstatovat, že stále ještě se zachovala řada velmi hodnotných konstrukcí a prvků, které však bez rychlého zajištění budou dále chátrat. Stávající havarijní stav objektu nebyl způsoben současným vlastníkem objektu, městem Jindřichův Hradec, a přesto se stávající vlastník snaží objekt a jeho památkové a historické hodnoty zachránit.

Schválili jsme investiční záměr rekonstrukce koncertní síně Otakara Jeremiáše (Jihočeská filharmonie / JF) a uvolnění prostředků z Fondu rezerv a rozvoje. Jedná se o bývalý kostel sv. Anny, v němž byla vybudována v minulém století koncertní síň Otakara Jeremiáše. V síni je 218 míst pro posluchače. Součástí síně jsou i velké varhany. Síň O. Jeremiáše je využívána celoročně JF k pořádání abonentních řad koncertů a je hlavním místem pro poskytování veřejné kulturní služby, která je náplní příspěvkové organizace Jčk v oblasti kultury. Výhodná poloha kostela sv. Anny ve středu Českých Budějovic učinila z koncertní síně jedno z hlavních kulturních středisek města. Objekt koncertní síně byl naposledy rekonstruován v roce 1981 a vlivem intenzivního využívání je ve velmi špatném stavu. Navíc podmínky pro návštěvníky již neodpovídají současným normám a představám o poskytování kvalitní veřejné služby. Z těchto důvodů i v rámci schválené dlouhodobé Koncepce rozvoje zřizovaných organizací v oblasti kultury na roky 2015-2020 odbor kultury (OKPP) plánovalo spolu s ředitelem JF postupnou rekonstrukci celého objektu. V současné době se stav objektu blíží k havarijnímu stavu. Proto v roce 2019 JF přistoupila k zadání projektu rekonstrukce sálu JF. V rámci výběrového řízení byl vybrán Ateliér 8000, který předložil kompletní stavební dokumentaci, a byla podána žádost na vydání stavebního povolení. OKPP si původně nárokoval prostředky na rekonstrukci v rozpočtu na rok 2020. Protože v době schvalování rozpočtu nebylo ještě stavební povolení vydáno, byla dána přednost investicím, které již probíhaly s tím, že v případě, že se povede mít v roce 2020 všechny přípravné práce a dokumenty připraveny, může OKPP požádat o navýšení investičního příspěvku. V současnosti je JF připravena zmíněnou rekonstrukci realizovat a zahájit VŘ. Celá rekonstrukce musí proběhnout během letních prázdnin roku 2020, kdy filharmonie koncertuje více mimo svou organizaci a nebude tak příliš narušen její chod. Navíc, pro zajištění plynulé činnosti organizace, ředitel JF vyjednal náhradní prostory za úplatu v DK Metropol. Celková výše finančních nákladů rekonstrukce sálu dle projektu je 35 milionu Kč.

Další jednání krajského zastupitelstva je naplánované na čtvrtek 16. dubna 2020.