Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / září 19

První poprázdninové zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje se konalo ve čtvrtek 18. září 2019. I tentokrát najdete jeho program a projednávané materiály najdete na krajském webu. A ani tentokrát nechybí ohlédnutí nad 23. jednáním jihočeských zastupitelů, které sepsal náš radní Ivo Moravec.

Zastupitelstvo pracuje v novém složení. Po odstoupivší europoslankyni Radce Maxové (ANO) usedá do lavice budějovický náměstek primátora Petr Holický.

Padl návrh na zařazení bodu – usnesení, jehož schválením by si krajské zastupitelstvo vymínilo schvalování strategického partnera pro Jihočeské letiště ČB a.s., tudíž by toto nezůstalo pouze v pravomoci rady kraje. Nakonec se všichni shodli, že se projedná na dalším jednání zastupitelstva.

Program jsme schválili 49 hlasy.

Probíral se kůrovec, Šumava a kampaň kraje zaměřená na Národní park Šumava, zonaci a bezzásahové zóny. Dobré téma, nicméně hospodaření s vodou v krajině je zásadnější téma.
Nedávno to komentoval agrární analytik Petr Havel: „Že bychom ale zlepšili vodní bilanci Česka tím, že se budeme méně často sprchovat nebo používat šetřiče vody, to je představa veskrze naivní. Ve skutečnosti jsou totiž nástroje, které můžeme ovlivnit (množství srážek asi těžko) a které skutečně mají zásadní význam v prevenci rizik sucha, pouze dva: zadržet více než dosud vodu z dešťů v krajině – a sázet stromy. Nejen v lese, ale i mimo les a ve městech a obcích.“
Takřka celé dopolední jednání zastupitelstva spíše připomínalo lesnický seminář.

Podpořili jsme jihočeské profesionální hasiče schválením zajištění peněžních prostředků v letech 2020 – 2029 v celkové výši 70 000 000 Kč na kofinancování 33% (tj. 1/3) z ceny jednotlivých veřejných zakázek na nákup 10 kusů výškové techniky na požární stanice Prachatice, Týn nad Vltavou, České Budějovice 3 kusy, Český Krumlov 2 kusy, Strakonice, Tábor a Písek s podmínkou min 67% (tj. 2/3) krytí každé investiční akce ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu organizační složky státu Česká republika tedy Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, neboli řečeno jinými slovy: kraj peníze dá, pokud finance poskytne i stát.
Pro se zvedlo 41 rukou.

Kraj nadále investičně podporuje jihočeské nemocnice formou zvýšení základního kapitálu. Tentokrát šlo o nemocnice České Budějovice, Český Krumlov, Strakonice a Prachatice. Zvýšení základního kapitálu všech čtyř zmíněných nemocnic bude v celkové částce 205 200 000 Kč. Nejvíce pro nemocnici České Budějovice 197 000 000 Kč. To souvisí hlavně se spolufinancováním velké investiční akce „Restrukturalizace a rekonstrukce horního areálu Nemocnice České Budějovice, a.s.“
Uvedený projekt se týká opuštění zdravotní péče z dolního areálu nemocnice (bývalá vojenská nemocnice) do roku 2020 – 2021, vytvoření monobloku akutní péče, kompletní provedení stavebních úprav všech objektů v horním areálu nemocnice do roku 2021 tak, aby dalších cca 20 let nebylo třeba investovat peníze do staveb v nemocnici.
Pro všichni přítomní.

Rozhodli jsme o zahájení pořizování 7. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Jedná se nově o převedení územní rezervy pro plochu těžby kamene Kolný do návrhových ploch. Důvodem pro převedení územní rezervy do návrhové plochy je zvýšena potřeba stavebního kamene pro dopravní stavby na území kraje, především zde běží o dostavbu dálnice D3.
Dnes je tato potřeba kryta zejména ze stávajícího lomu Ševětín, kde však nejsou dostatečné zásoby kamene pro vybudování všech plánovaných dopravních staveb. Pokud by nedošlo k převedení plochy z územní rezervy do návrhu, není možno těžbu v lokalitě zahájit. Tento záměr zřejmě nebude vyžadovat zpracování posouzení z pohledu vlivu na životní prostředí.

Podpořili jsme poskytnutí dotací na rozdělení financí určených k dofinancování v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2019. Vzhledem ke kritické situaci v oblasti financování sociálních služeb došlo dodatečně ze strany ministerstva k uvolnění dalších financí v průběhu roku 2019.
Na Jihočeský kraj vychází 66 700 000 Kč.

V rámci dotačního programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů Jihočeského kraje budou rozděleny 3 000 000 Kč. Bylo podáno 10 žádostí (9x obce + 1x městys). Všechny byly kladně vyřízeny a podpořeny příslušnou hodnotící komisí.
36 hlasů pro.

Před několika měsíci proběhlo tiskem, že kraj odmítá nadále podporovat rekreační dopravu. Neodmítá.
Již dříve jsme schválili Dotační program Jihočeského kraje Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje. Pět žádostí (Stifterův pošumavský železniční spolek, Klub přátel Transverzálky, z.s., GW BUS a.s., Lanová dráha obce Holubov s.r.o., Správa Národního parku Šumava) podpořeno.
Nyní ve druhé výzvě pro rok 2019 byla rozdělena částka 2 390 837 Kč.
Pro se zvedlo 37 rukou.

Stejně jako budějovické zastupitelstvo v pondělí 19/9 i krajské zastupitelstvo dnes jednalo o Memorandu o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky mezi samosprávnými celky. Zamýšlená Vltavská cyklostezka bude mít nadregionální význam, s návazností na evropskou síť cyklostezek (EuroVelo7) s předpokládaným propojením do Horního Rakouska, Bavorska a Středočeského kraje.
Propojení atraktivních turisticky přitažlivých lokalit – jižní část Šumavy, Lipno, Vyšší Brod, Rožmberk, Český Krumlov, Zlatá Koruna, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou vytvoří výjimečný produkt jak pro rozvoj cestovního ruchu, tak i pro obyvatele Jihočeského kraje jako součást občanské vybavenosti, významně rozšiřuje možnosti volnočasových aktivit a zvyšuje atraktivitu dotčeného území.
Memorandum bylo schváleno (pro 32 jihočeských patriotů).

Vzali jsme na vědomí informaci o plnění rozpočtu Jihočeského kraje k polovině roku 2019. Krátké shrnutí:
Rozpočet na rok 2019 byl schválen jako schodkový s celkovými příjmy
17 943 735 900 Kč, celkovými výdaji 18 432 792 600 Kč a schodkem ve výši 489 056 700 Kč. Ke krytí schodku bylo spolu s financováním přitom schváleno zapojení finančních prostředků z minulých let, deponovaných na účtech účelových fondů kraje v úhrnném objemu 489 056 700 Kč (z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 346 918 570 Kč).
Kapitálové výdaje ve výši 1 112 337 910 Kč byly k 30. 6. 2019 čerpány na 23,18 % upraveného rozpočtu. Poslední uvedené číslo má město mnohem nižší, pouhých asi 9%. Nedočerpané kapitálové výdaje v celkovém objemu 3 685 465 170 Kč představují 76,82 % upraveného rozpočtu.
Jak již bylo uvedeno výše, jde pouze o časovou disproporci. Příčinou opožděného plnění kapitálových výdajů je především složitost a časová náročnost související s jejich čerpáním (proces schvalování orgány kraje, průběh výběrových řízení, uzavírání smluv). Proto se jejich realizace uskutečňuje největší měrou každoročně až ve druhém pololetí, přičemž v letošním roce se jedná tradičně o výdaje související s rekonstrukcí a modernizací silnic a výstavbou letiště. Dále se jedná o investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (zejména oblast dopravy, školství a sociální péče), transfery krajským nemocnicím a výdaje související s realizací evropských projektů (předfinancování).
Patří sem také investiční příspěvky obcím, poskytované zejména v rámci dotačních programů kraje, kdy čerpání těchto příspěvků závisí na předání příslušných podkladů k vyúčtování.

Schválili jsme pomoc obci Bílsko formou poskytnutí individuální dotace
(231 000 Kč) na řešení následků živelní pohromy. Obec Bílsko s 199 obyvateli se nachází v okrese Strakonice (cca 4,5 km od Bavorova a 8,5 km od Vodňan v Bavorovské vrchovině na soutoku Bílského potoka s potokem Měkyneckým). Obec byla dne 6. června 2019 postižena přívalovými srážkami a blesková povodeň na Měkyneckém potoce způsobila zatopení návsi bahnem s trávou a naplaveným dřevem.
Na katastru obce Bílsko došlo od povodní v roce 2002 k rozsáhlým povodním i v letech 2006, 2009 a 2013. V roce 2018 byl dokončen suchý poldr na Bílském potoce. Podobná opatření se připravují k realizaci i na Měkyneckém potoce, jehož extrémní příval vody byl rozhodující pro bleskovou povodeň 6. června.
Poznámka na okraj k malým obcím:
„Příliš vysoký počet administrativně malých obecních celků a nevhodně
nastavené rozpočtové určení daní spolu s vysokou mírou byrokratičnosti a složitosti zákonů způsobuje vysokou míru systémové neefektivnosti, která ovšem není na první pohled vidět. Občas si jí uvědomíme, když máme možnost srovnat obrovské vynaložené úsilí (čas a peníze) a jeho výsledky.“

Závěr jednání zastupitelstva bez pana Kozelky, jen s panem Sámkem. Už toho pána nikdo neposlouchá. Škoda. Tentokrát doporučil k přečtení Tajný život stromů od lesníka Petera Wohllebena. Populárně naučná kniha o tajemstvích a krásách lesa, o nečekaných skutečnostech ze světa stromů.
Doporučuju alespoň prolistovat.

Končili jsme kolem šesté podvečerní.

Další jednání krajského zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 31. října.