Koalice STAN, HOPB a TOP 09 v krajském zastupitelstvu

O čem jednalo krajské zastupitelstvo / září 20

Zápisky z devětadvacátého, posledního zasedání zastupitelů Jihočeského kraje opět připravil člen Rady Jihočeského kraje Ivo Moravec. Program jednání naleznete na krajském webu.

Sešli jsme se na českobudějovickém výstavišti v pavilonu T1, v rouškách a dostatečných odstupech, a program jednání schválili 46 hlasy.

Schválili jsme poskytnutí individuální dotace Nadaci Jihočeské cyklostezky ve výši 1 350 000 Kč. Nadace Jihočeské cyklostezky se stará o více než 5 000 km cyklistických tras v celém Jihočeském kraji. Kromě menších cyklotras se stará i o páteřní trasy – Vltavskou, Otavskou, Lužnickou, Zlatou stezku nebo třeba evropskou mezinárodní dálkovou trasu sledující linii tzv. “Železné opony” od Barentsova až po Černé moře – Eurovelo 13. Nezbytnou činností, kterou Nadace Jihočeské cyklostezky provádí, je vytipovávání nebezpečných úseků a jednání o jejich přeložení. Některé cyklotrasy se budovaly před více než dvaceti lety, kdy provoz na některých komunikacích nebyl až tak velký.
Z posledních akcí jde třeba o novou cyklostezku mezi Volary a Soumarským mostem, nebo na Lipensku v Černé v Pošumaví. Nadace se kromě údržby věnuje i plánování a přípravě podkladů pro nové trasy.
Zatím poslední je plánování dálkové trasy ze západu na východ jižních Čech s napojením na cizinci velmi oblíbenou trasu Praha – Vídeň. Půjde o spojení z oblasti Blatenska, přes Písecko až do České kanady a dále.
Nadace Jihočeské cyklostezky se také stará o různé vybavení odpočinkových míst, dotačními programy podporuje v rámci cyklo akcí místní podnikatele a nyní plánuje i nový cyklo-portál, který zvýší komfort plánování cyklovýletů po celém Jihočeském kraji.
Na minimálně jednodenní cyklo-dovolenou míří na jih Čech přes 2 miliony turistů ročně, z toho jen na cyklostezku z Českých Budějovic na Hlubokou nad Vltavou vyjelo v minulém roce přes 311 tisíc cyklistů.
Návrh na poskytnutí dotace byl projednáván v rámci jednání Zastupitelstva kraje dne 25. 6. 2020 a byl přeložen k opětovnému projednání.
Pro se zvedlo 45 rukou. V červnu tolik řečí a dnes to prošlo bez komentáře.

Projednali a schválili jsme úpravu opatření finanční motivace pro zvolení jižních Čech jako místa pro rodinnou dovolenou formou slevy na ubytování v penzionech a hotelech na území Jihočeského kraje.
Navrhovanou změnou je zkrácení minimální doby pobytu ze tří nocí na dvě noci, tzn. umožnit podporu i pro víkendové pobyty. Zároveň došlo u 23 ubytovatelů k dosažení, nebo téměř k dosažení maximální hodnoty podpory, z tohoto důvodu je druhou navrhovanou změnou možnost navýšení podpory formou dodatku ke smlouvě mezi Jihočeským kraje, zastoupeným JCCR, z maximální částky 150.000,- Kč na 220.000 Kč. Možnost dodatku se týká všech zapojených ubytovacích kapacit, které se budou blížit limitu 150.000 Kč s tím, že bude sledována maximální částka podpory s ohledem na alokované prostředky.
Z původně schváleného finančního objemu ve výši 30.000.000 Kč na opatření č. 2 bylo vráceno zpět do rezervy kraje 12.000.000 Kč.
V současné době je vyčerpáno z opatření č. 2 11.640.127 Kč včetně rezervací voucherů.
Pro podzimní kampaň tak aktuálně zbývá 6.359.873 Kč. Z těchto zbylých prostředků by byly finančně kryty navržené změny. Po vyčerpání ještě před koncem období by byla kampaň ukončena.
Pro bylo 42 zastupitelů a zastupitelek.

Prošlo zvýšení základního kapitálu nemocnicím České Budějovice, Tábor, Český Krumlov a Strakonice.
Důvody navýšení jsou: dovybavení přístrojovou technikou, která zrychlí diagnostiku a zkvalitní léčebnou péči, zvýšení kybernetické bezpečnosti nebo rozvoj a modernizace nemocničních informačních systémů.

Schválili jsme poskytnutí dotací v rámci Krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2020.
Vyhlášena byla 4 opatření:
Opatření č. 1: Podpora spolufinancování sociálních služeb s celostátním či nadregionálním charakterem;
Opatření č. 2: Podpora spolufinancování sociálních služeb zařazených do Sítě JčK;
Opatření č. 3: Podpora rozvoje vybraných druhů sociálních služeb;
Opatření č. 4: Podpora pořízení vybavení sociálních služeb zařazených do Sítě JčK.
Pro rok 2020 byla uvolněna suma ve výši 43.482.882,91 Kč.
V rámci předkládaných návrhů doporučených hodnotící komisí pro jednotlivé žadatele je rozděleno 43.482.882 Kč pro 171 sociálních služeb. Rozděleno do mrtě, do rezervy se vrací celých 0,91 Kč.

Schválili jsme pravidla Programu obnovy venkova (POV) Jihočeského kraje v roce 2021 s alokací 100 mil. Kč.
Program POV je rozdělen na 2 opatření:
1: Dotace na projekt obce
2: Dotace na úroky z úvěrů
Program obnovy venkova by si zasloužil finanční dotaci alespoň 110 mil. Kč, ne-li více.
Pro všichni přítomní v sále (39).

Prošly dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2021 s celkovou alokací 308 900 000 Kč.
Jednotlivé programy budou vyhlašovány v tzv. „vlnách“. První vlna (celkem 18 DP) by měla proběhnout v termínu listopad 2020 – leden 2021, druhá (celkem 11 DP) leden – únor 2021. Do třetí vlny spadají programy (celkem 4 DP), které mají dle specifických potřeb termín vyhlášení v průběhu roku 2021.
Hlasoval jsem pro s velmi těžkou rukou.
Není tam dle mých představ dostatečná podpora cyklodopravy, technického vzdělávání, chybí nám dotační program na zaplacení učitelů odborných předmětů, není tam podpora Bílé stopy, a nevím, zdali tolik potřebujeme podporovat rekreační dopravu (třeba lodní MHD).

Navýšili jsme individuální dotaci na dofinancování projektu „Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“ městu Hluboká nad Vltavou ve výši 6 109 000 Kč.
Projekt „Sanace neřízených skládek nebezpečných odpadů na významné lokalitě Řídká Blana“ řeší sanaci neřízených skládek v k.ú. Olešník a Zahájí u Hluboké nad Vltavou.
Projekt vychází ze zpracované „Analýzy rizik ohrožení životního prostředí vlivem neřízených skládek (dehtů a komunálního odpadu) na významné lokalitě Řídká Blana“ z října 2018.
Zkrátka je to tam pořádně zaneřáděné a nelze to nechat tak, jak to je. A Hluboká na to peníze nemá, ani by je to nemuselo zajímat, protože to není na jejich katastru a oni to nezpůsobili.
Pro se vyslovilo 39 zástupců lidu.

Projednali jsme zákonodárnou iniciativu Jihočeského kraje ve věci návrhu na vydání zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.
Na základě tohoto navrhovaného zákona má být krajům poskytnut jednorázový nenávratný příspěvek ve výši součinu částky 500 Kč a počtu trvale bydlících obyvatel dle stavu k 1. 1. 2020 uvedeného v bilanci obyvatel Českého statistického úřadu.
Nenávratný příspěvek podle návrhu zákona nebude účelově určen a nebude podléhat finančnímu vypořádání se státním rozpočtem.
Výše příspěvků pro jednotlivé kraje podle navrhované výše je celkem 5,347 mld. Kč, pro Jihočeský kraj 322 mil. Kč.
Z důvodu nutnosti rychlého vyplacení příspěvku a jednoduchosti navrhované právní úpravy se navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení.
Obdobná usnesení přijaly, další tři kraje – Liberecký, Pardubický, Zlínský, a hlavní město Praha.
Prošlo nakonec jako podpora návrhu zákona Senátu Parlamentu ČR, který je jako dvojče předloženého.

Schválili jsme smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci akce „Vltavská cyklostezka“.
Rozhodnutím Centrální komise ministerstva dopravy byl dne 28. 4. 2020 záměr projektu „Vltavská cyklostezka“ schválen k finanční podpoře z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Celkové náklady projektu jsou odhadovány ve výši 1,27 miliardy Kč, z toho by mohla dosáhnout dotace z rozpočtu SFDI částku 0,956 miliardy Kč. Stavební náklady se odhadují na 830 mil. Kč (bez DPH).
Projekt, který je plánován k realizaci v letech 2020 až 2025 představuje výstavbu resp. dostavbu 188,4 km dlouhé cyklostezky od Nové Pece po Týn nad Vltavou. Celkem 77,15 km je již vybudováno a 111,25 km zbývá postavit. Ze zbývající ještě nepostavené části je 21,7 km v různých stupních projektové přípravy.

Jednalo se o zařazení bodu Podpora urychlené dostavby středočeské dálnice D3.
Takto bylo navržené usnesení:
I. vyzývá
premiéra Andreje Babiše a vládu České republiky, aby pokračovala na přípravě dálnice D3 z Prahy na hranici Jihočeského kraje v trase a termínech, které již dříve schválila, tj. v rozsahu staveb dálnice D3 Praha (D0)-Jílové-Hostěradice-Václavice-Voračice-Nová Hospoda (D3) a v termínu uvedení do provozu v roce 2028;
II. žádá
zastupitelstva měst a obcí Jihočeského kraje, aby se připojila k této výzvě Zastupitelstva Jihočeského kraje;
III. pověřuje
Mgr. Ivanu Stráskou, hejtmanku Jihočeského kraje, předáním tohoto usnesení premiérovi České republiky, ministru dopravy a dalším členům vlády České republiky.
Proč bylo předloženo má několik důvodů.
Kromě blížících se voleb i nedávné setkání Andreje Babiše se zástupci Alternativy středočeské D3. A to pak jeden nikdy neví, zda nedojde ke změně směru.
Předběžná opatrnost je namístě.
(Premiér Babiš se počátkem září sešel s odpůrci takzvané západní varianty dálnice D3 na jih Čech a prodiskutoval s nimi možné jiné silniční alternativy k připravované dálnici. K žádným závěrům strany nedospěly, další schůzka by se měla uskutečnit v říjnu.)
Bod byl zařazen na pořad jednání.
Usnesení schváleno 40 hlasy.

Schválili jsme záměr na přijetí linky na výrobu nanoroušek.
Taiwan nabídl České republice pět linek na výrobu nanoroušek.
O jednu z nich máme zájem pro Jihočeský kraj.

Na závěr přišlo děkování, poděkování paní hejtmance, přání si všeho dobrého do krajských voleb a do života. Samá pěkná slova.
Zkrátka až dojemné a byla by to důstojná tečka za uplynulými čtyřmi roky.
To by však nesměli na konec vystoupit pánové Kozelka a Sámek s jejich obehranou písničkou.
Tečka se rozpila v kaňku.